Diensten - 253506-2018

13/06/2018    S111    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Zweden-Lund: Fotokopieerdiensten

2018/S 111-253506

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Region Skåne, Regionfastigheter
232100-0255
Regionfastigheter
Lund
221 85
Zweden
Contactpersoon: Dennis Rosenqvist
E-mail: dennis.rosenqvist@skane.se
NUTS-code: SE224

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://skane.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kopierings- och plottningstjänster

Referentienummer: 1704349
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79521000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandlingen avser Region Skånes behov av kopierings- och plottningstjänster inklusive leverans.

Uppdraget omfattar inte bearbetning av inlämnade filer inför printning. Filer som skickas till Leverantören inom ramen för detta avtal ska vara tryckklara.

Regionfastigheters entreprenörer har möjlighet att nyttja detta avtal vid genomförande av uppdrag från Region Skåne.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 500 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48773100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE224
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandlingen avser Region Skånes behov av kopierings- och plottningstjänster inklusive leverans.

Uppdraget omfattar inte bearbetning av inlämnade filer inför printning. Filer som skickas till Leverantören inom ramen för detta avtal ska vara tryckklara.

Regionfastigheters entreprenörer har möjlighet att nyttja detta avtal vid genomförande av uppdrag från Region Skåne.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 025-053691
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/04/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Arkitektkopia Aktiebolag
556072-1127
Johannesfredsvägen 15
Bromma
161 11
Zweden
E-mail: ola.salmela@arkitektkopia.se
NUTS-code: SE224

Internetadres: http://www.arkitektkopia.se

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 500 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 500 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten
Malmö
Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/06/2018