Leveringen - 253516-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Schakelborduitrusting

2020/S 105-253516

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerul Afacerilor Interne
Nationaal identificatienummer: 4267095
Postadres: Str. Eforie nr. 3, sector 5
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 050035
Land: Roemenië
Contactpersoon: Dragoș Ghita
E-mail: valeriu.radu@mai.gov.ro
Telefoon: +40 213161061
Fax: +40 213161061

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mai.gov.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Inspectoratul General de Aviație al MAI
Nationaal identificatienummer: 24367374
Postadres: Calea Ion Zăvoi nr. 14
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 013696
Land: Roemenië
Contactpersoon: Alina Georgescu
E-mail: achizitie.ia@mai.gov.ro
Telefoon: +40 213104399

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.igav.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane
Nationaal identificatienummer: 28703167
Postadres: Str. Ion Câmpineanu nr. 20
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 010038
Land: Roemenië
Contactpersoon: Marius Holban
E-mail: marius.holban@mai.gov.ro
Telefoon: +40 213118982

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mai.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
Nationaal identificatienummer: 4193222
Postadres: Str. Geniului nr. 42C, sector 6
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 060117
Land: Roemenië
Contactpersoon: Marius Lucian Gogoi
E-mail: achizitii.igpf@mai.gov.ro
Telefoon: +40 213162598/19662/19428

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.igpf.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Inspectoratul General al Poliției Române
Nationaal identificatienummer: 4453144
Postadres: Str. Mihai Vodă nr. 6
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 050041
Land: Roemenië
Contactpersoon: Marius Dragnea
E-mail: achizitii@politiaromana.ro
Telefoon: +40 212082525

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mai.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziție de interfețe/componente pentru centralele telefonice Aastra MX-ONE versiunea 5.0 existente la nivelul rețelei naționale de voce a MAI

Referentienummer: 4267095/2018/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32541000 Schakelborduitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Achiziția de interfețe/componente pentru centralele telefonice Aastra MX-ONE versiunea 5.0 existente la nivelul rețelei naționale de voce a MAI.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări este de 18 zile inainte de data-limită de depunere a ofertelor/candidaturilor.

AC va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, o singura data, in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru clarificarile solicitate cu 18 zile inainte de data-limită de depunere a ofertelor/candidaturilor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 168 401.01 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pe durata de doi ani a acordului-cadru se vor incheia mai multe contracte subsecvente, in functie de necesitatile aparute, fara a depasi cantitatile maxime estimate pentru acordul-cadru. Prin prezentul acord-cadru vor fi achizitionate minimum 26 si maximum 10 239 repere (conform Anexei nr. 1).

Valoarea estimata a acordului-cadru este de 27 157 400 RON fara TVA.

Valoarea estimata a contractului subsecvent cu cea mai mare valoare este de 206 300 RON fara TVA. Durata contractului subsecvent va fi pana la 31.12.2018. Cantitati subsecvent cu cea mai mare valoare – minima 26 si maxima 93 repere.

Nota: autoritatea contractanta nu are obligatia de a achizitiona produsele astfel incat sa acopere cantitatea maxima si/sau valoarea maxima a acordului-cadru.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 246-563342
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2103043
Benaming:

Contract subsecvent nr. 1 UM 0242

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/02/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Telekom Romania Mobile Communications S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 11952970
Postadres: Str. Independenței nr. 319G, sector 6
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 060044
Land: Roemenië
E-mail: bid@telekom.ro
Telefoon: +40 214041234
Fax: +4 0214006790

Internetadres: http://www.telekom.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 482.40 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 482.40 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2995401
Benaming:

Contract subsecvent nr. 2 ISU Neamț

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Telekom Romania Mobile Communications S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 11952970
Postadres: Str. Independenței nr. 319G, sector 6
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 060044
Land: Roemenië
E-mail: bid@telekom.ro
Telefoon: +40 214041234
Fax: +4 0214006790

Internetadres: http://www.telekom.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 405.50 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 405.50 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 255950
Benaming:

Contract subsecvent nr. 1 IPJ Sibiu

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Telekom Romania Mobile Communications S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 11952970
Postadres: Str. Independenței nr. 319G, sector 6
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 060044
Land: Roemenië
E-mail: bid@telekom.ro
Telefoon: +40 214041234
Fax: +4 0214006790

Internetadres: http://www.telekom.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 209.70 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 209.70 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: TKR 5109
Benaming:

Contract subsecvent nr. 1 Instituția Prefectului Județului Mehedinți

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Telekom Romania Mobile Communications S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 11952970
Postadres: Str. Independenței nr. 319G, sector 6
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 060044
Land: Roemenië
E-mail: bid@telekom.ro
Telefoon: +40 214041234
Fax: +4 0214006790

Internetadres: http://www.telekom.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 874.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 874.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1287830
Benaming:

Contract subsecvent nr. 1 IPJ Galați

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Telekom Romania Mobile Communications S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 11952970
Postadres: Str. Independenței nr. 319G, sector 6
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 060044
Land: Roemenië
E-mail: bid@telekom.ro
Telefoon: +40 214041234
Fax: +4 0214006790

Internetadres: http://www.telekom.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 874.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 874.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 109845
Benaming:

Contract subsecvent nr. 1 IPJ Hunedoara

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Telekom Romania Mobile Communications S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 11952970
Postadres: Str. Independenței nr. 319G, sector 6
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 060044
Land: Roemenië
E-mail: bid@telekom.ro
Telefoon: +40 214041234
Fax: +4 0214006790

Internetadres: http://www.telekom.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 845.83 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 845.83 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 452830
Benaming:

Contract subsecvent nr. 1 IGPR

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/09/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Telekom Romania Mobile Communications S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 11952970
Postadres: Str. Independenței nr. 319G, sector 6
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 060044
Land: Roemenië
E-mail: bid@telekom.ro
Telefoon: +40 214041234
Fax: +4 0214006790

Internetadres: http://www.telekom.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 72 837.60 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 72 837.60 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 518403
Benaming:

Contract subsecvent nr. 1 IPJ Cluj

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/09/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Telekom Romania Mobile Communications S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 11952970
Postadres: Str. Independenței nr. 319G, sector 6
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 060044
Land: Roemenië
E-mail: bid@telekom.ro
Telefoon: +40 214041234
Fax: +4 0214006790

Internetadres: http://www.telekom.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 937.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 937.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 109845
Benaming:

Contract

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Telekom Romania Mobile Communications S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 11952970
Postadres: Str. Independenței nr. 319G, sector 6
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 060044
Land: Roemenië
E-mail: bid@telekom.ro
Telefoon: +40 214041234
Fax: +4 0214006790

Internetadres: http://www.telekom.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 845.83 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 845.83 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 709185
Benaming:

Acord-cadru de furnizare interfețe/componente pentru centralele telefonice AAstra MX-One existente la nivelul rețelei naționale de voce a MAI

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Telekom Romania Mobile Communications S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 11952970
Postadres: Str. Independenței nr. 319G, sector 6
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 060044
Land: Roemenië
E-mail: bid@telekom.ro
Telefoon: +40 214041234
Fax: +4 0214006790

Internetadres: http://www.telekom.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 27 157 400.00 RON
Laagste offerte: 26 587 079.16 RON / Hoogste offerte: 26 587 079.16 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 518435
Benaming:

Contract subsecvent nr. 2 IPJ Cluj

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/09/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Telekom Romania Mobile Communications S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 11952970
Postadres: Str. Independenței nr. 319G, sector 6
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 060044
Land: Roemenië
E-mail: bid@telekom.ro
Telefoon: +40 214041234
Fax: +4 0214006790

Internetadres: http://www.telekom.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 405.50 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 405.50 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4149186
Benaming:

Contract subsecvent nr. 1 IPJ Ilfov

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Telekom Romania Mobile Communications S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 11952970
Postadres: Str. Independenței nr. 319G, sector 6
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 060044
Land: Roemenië
E-mail: bid@telekom.ro
Telefoon: +40 214041234
Fax: +4 0214006790

Internetadres: http://www.telekom.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 328.60 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 328.60 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 172926
Benaming:

Contract subsecvent nr. 1 IPJ Dâmbovița

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/09/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Telekom Romania Mobile Communications S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 11952970
Postadres: Str. Independenței nr. 319G, sector 6
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 060044
Land: Roemenië
E-mail: bid@telekom.ro
Telefoon: +40 214041234
Fax: +4 0214006790

Internetadres: http://www.telekom.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 691.66 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 691.66 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 188757
Benaming:

Contract subsecvent nr. 1 IGJR

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Telekom Romania Mobile Communications S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 11952970
Postadres: Str. Independenței nr. 319G, sector 6
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 060044
Land: Roemenië
E-mail: bid@telekom.ro
Telefoon: +40 214041234
Fax: +4 0214006790

Internetadres: http://www.telekom.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 685.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 685.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 314626
Benaming:

Contract subsecvent nr. 1 DGJMB UM 0575 București

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Telekom Romania Mobile Communications S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 11952970
Postadres: Str. Independenței nr. 319G, sector 6
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 060044
Land: Roemenië
E-mail: bid@telekom.ro
Telefoon: +40 214041234
Fax: +4 0214006790

Internetadres: http://www.telekom.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 482.39 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 482.39 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1993650
Benaming:

Contract subsecvent nr. 1 IJJ Dolj

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Telekom Romania Mobile Communications S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 11952970
Postadres: Str. Independenței nr. 319G, sector 6
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 060044
Land: Roemenië
E-mail: bid@telekom.ro
Telefoon: +40 214041234
Fax: +4 0214006790

Internetadres: http://www.telekom.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 874.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 874.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2995052
Benaming:

Contract subsecvent nr. 1 ISU Neamț

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Telekom Romania Mobile Communications S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 11952970
Postadres: Str. Independenței nr. 319G, sector 6
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 060044
Land: Roemenië
E-mail: bid@telekom.ro
Telefoon: +40 214041234
Fax: +4 0214006790

Internetadres: http://www.telekom.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 811.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 811.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2995052
Benaming:

Contract subsecvent nr. 1 ISU Neamț

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Telekom Romania Mobile Communications S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 11952970
Postadres: Str. Independenței nr. 319G, sector 6
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 060044
Land: Roemenië
E-mail: bid@telekom.ro
Telefoon: +40 214041234
Fax: +4 0214006790

Internetadres: http://www.telekom.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 811.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 811.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Direcția generală juridică a Ministerului Afacerilor Interne
Postadres: Piața Revoluției nr. 1A, sector 1
Plaats: Bucureşti
Postcode: 010086
Land: Roemenië
E-mail: dgj@mai.gov.ro
Telefoon: +40 212648707/11985
Fax: +40 212648740

Internetadres: www.mai.gov.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020