Leveringen - 253518-2020

02/06/2020    S105

Hongarije-Boedapest: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2020/S 105-253518

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_39825533
Postadres: Nagy Ignác utca 5–11.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1055
Land: Hongarije
Contactpersoon: Murvai László
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Telefoon: +36 12379817
Fax: +36 12379813
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://bv.gov.hu/hu/intezetek/fovarosi/kapcsolat
Adres van het kopersprofiel: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001333752019/reszletek
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: büntetés-végrehajtási intézet
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Élelmiszer-alapanyagok beszerzése

Referentienummer: EKR001333752019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Élelmiszer-alapanyagok beszerzése, részekre történő ajánlattétellel, az alábbi részekre:

1. rész: Mirelit termékek

2. rész: Felvágottak, húsok

3. rész: Tejtermékek

4. rész: Szárazáruk

5. rész: Zöldség, gyümölcs, tojás

6. rész: Savanyúság

Részenkénti nettó szerződéses keretösszeg 12 hónapra:

1. Mirelit termékek: 63 900 000 HUF

2. Felvágottak, húsok: 61 900 000 HUF

3. Tejtermékek: 24 200 000 HUF

4. Szárazáruk: 92 000 000 HUF

5. Zöldség, gyümölcs, tojás: 16 400 000 HUF

6. Savanyúság: 5 400 000 HUF

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 263 800 000.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mirelit termékek

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

1108 Budapest, Maglódi út 24.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nettó keretösszeg 12 hónapra: 63 900 000 HUF.

A részben összesen 55 tétel szerepel.

Várható éves mennyiség:

— 183 740 kg,

— 200 csomag.

(Ajánlatkérő a várható szállítási mennyiségeket az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében adta meg. Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/leszállított élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján, a megadott keretösszeg erejéig.)

Az egyes termékekhez tartozó részletes specifikációt és a várható éves mennyiségi adatokat az „Ajánlati táblázat nevű excel-táblázat tartalmazza, mely letölthető az EKR-ben az „Ajánlati dokumentáció” főmenü „Benyújtandó iratok jegyzéke ” almenüben.

Ha valamely rész tekintetében a 12 hónapos időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó szerződés automatikusan megszűnik.

Ajánlatkérő a megadott mennyiség 70 %-áig vállalt lehívási kötelezettséget.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ajánlatkérő a megadott mennyiség 70 %-áig vállal lehívási kötelezettséget.

A fennmaradó 30 % vételi opcióként kerül meghatározásra, melynek lehívására az Ajánlatkérő a szerződés teljes időszaka alatt jogosult.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Az Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel az Ajánlatkérő igényeinek a Műszaki Leírásban (Ajánlati táblázatban) részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Felvágottak, húsok

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15100000 Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

1108 Budapest, Maglódi út 24.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nettó keretösszeg 12 hónapra: 61 900 000 HUF.

A részben összesen 40 tétel szerepel.

Várható éves mennyiség:

— 70 305 kg,

— 18 000 csomag.

(Ajánlatkérő a várható szállítási mennyiségeket az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében adta meg. Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/ leszállított élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján, a megadott keretösszeg erejéig.)

Az egyes termékekhez tartozó részletes specifikációt és a várható éves mennyiségi adatokat az „Ajánlati táblázat nevű excel-táblázat tartalmazza, mely letölthető az EKR-ben az „Ajánlati dokumentáció” főmenü „Benyújtandó iratok jegyzéke ” almenüben.

Ha valamely rész tekintetében a 12 hónapos időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó szerződés automatikusan megszűnik.

Ajánlatkérő a megadott mennyiség 70 %-áig vállalt lehívási kötelezettséget.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ajánlatkérő a megadott mennyiség 70 %-áig vállal lehívási kötelezettséget.

A fennmaradó 30 % vételi opcióként kerül meghatározásra, melynek lehívására az Ajánlatkérő a szerződés teljes időszaka alatt jogosult.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Az Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel az Ajánlatkérő igényeinek a Műszaki Leírásban (Ajánlati táblázatban) részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tejtermékek

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15500000 Zuivelproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

1108 Budapest, Maglódi út 24.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nettó keretösszeg 12 hónapra: 24 200 000 HUF.

A részben összesen 28 tétel szerepel.

Várható éves mennyiség:

— 10 350 liter,

— 178 500 db,

— 6 490 kg,

— 11 000 doboz,

— 3 000 csomag.

(Ajánlatkérő a várható szállítási mennyiségeket az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében adta meg. Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/leszállított élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján, a megadott keretösszeg erejéig.)

Az egyes termékekhez tartozó részletes specifikációt és a várható éves mennyiségi adatokat az „Ajánlati táblázat nevű excel-táblázat tartalmazza, mely letölthető az EKR-ben az „Ajánlati dokumentáció” főmenü „Benyújtandó iratok jegyzéke ” almenüben.

Ha valamely rész tekintetében a 12 hónapos időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó szerződés automatikusan megszűnik.

Ajánlatkérő a megadott mennyiség 70 %-áig vállalt lehívási kötelezettséget.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ajánlatkérő a megadott mennyiség 70 %-áig vállal lehívási kötelezettséget.

A fennmaradó 30 % vételi opcióként kerül meghatározásra, melynek lehívására az Ajánlatkérő a szerződés teljes időszaka alatt jogosult.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Az Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel az Ajánlatkérő igényeinek a Műszaki Leírásban (Ajánlati táblázatban) részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Szárazáruk

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

1108 Budapest, Maglódi út 24.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nettó keretösszeg 12 hónapra: 92 000 000 HUF.

A részben összesen 155 tétel szerepel.

Várható éves mennyiség:

— 130 398 kg,

— 698 270 db,

— 74 235 liter,

— 100 üveg.

(Ajánlatkérő a várható szállítási mennyiségeket az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében adta meg. Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/leszállított élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján, a megadott keretösszeg erejéig.)

Az egyes termékekhez tartozó részletes specifikációt és a várható éves mennyiségi adatokat az „Ajánlati táblázat nevű excel-táblázat tartalmazza, mely letölthető az EKR-ben az „Ajánlati dokumentáció” főmenü „Benyújtandó iratok jegyzéke ” almenüben.

Ha valamely rész tekintetében a 12 hónapos időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó szerződés automatikusan megszűnik.

Ajánlatkérő a megadott mennyiség 70 %-áig vállalt lehívási kötelezettséget.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ajánlatkérő a megadott mennyiség 70 %-áig vállal lehívási kötelezettséget.

A fennmaradó 30 % vételi opcióként kerül meghatározásra, melynek lehívására az Ajánlatkérő a szerződés teljes időszaka alatt jogosult.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Az Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel az Ajánlatkérő igényeinek a Műszaki Leírásban (Ajánlati táblázatban) részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zöldség, gyümölcs, tojás

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03200000 Granen, aardappelen, groenten, vruchten en noten
03142500 Eieren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

1108 Budapest, Maglódi út 24.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nettó keretösszeg 12 hónapra: 16 400 000 HUF.

A részben összesen 42 tétel szerepel.

Várható éves mennyiség:

— 41 470 kg,

— 127 020 db,

— 1 225 köteg,

— 30 fej.

(Ajánlatkérő a várható szállítási mennyiségeket az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében adta meg. Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/leszállított élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján, a megadott keretösszeg erejéig.)

Az egyes termékekhez tartozó részletes specifikációt és a várható éves mennyiségi adatokat az „Ajánlati táblázat nevű excel-táblázat tartalmazza, mely letölthető az EKR-ben az „Ajánlati dokumentáció” főmenü „Benyújtandó iratok jegyzéke ” almenüben.

Ha valamely rész tekintetében a 12 hónapos időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó szerződés automatikusan megszűnik.

Ajánlatkérő a megadott mennyiség 70 %-áig vállalt lehívási kötelezettséget.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ajánlatkérő a megadott mennyiség 70 %-áig vállal lehívási kötelezettséget.

A fennmaradó 30 % vételi opcióként kerül meghatározásra, melynek lehívására az Ajánlatkérő a szerződés teljes időszaka alatt jogosult.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Az Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel az Ajánlatkérő igényeinek a Műszaki Leírásban (Ajánlati táblázatban) részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Savanyúság

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15330000 Verwerkte groenten en fruit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

1108 Budapest, Maglódi út 24.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nettó keretösszeg 12 hónapra: 5 400 000 HUF.

A részben összesen 5 tétel szerepel.

Várható éves mennyiség:

— 18 814 kg.

(Ajánlatkérő a várható szállítási mennyiségeket az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében adta meg. Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/leszállított élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján, a megadott keretösszeg erejéig.)

Az egyes termékekhez tartozó részletes specifikációt és a várható éves mennyiségi adatokat az „Ajánlati táblázat nevű excel-táblázat tartalmazza, mely letölthető az EKR-ben az „Ajánlai dokumentáció” főmenü „Benyújtandó iratok jegyzéke ” almenüben.

Ha valamely rész tekintetében a 12 hónapos időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó szerződés automatikusan megszűnik.

Ajánlatkérő a megadott mennyiség 70 %-áig vállalt lehívási kötelezettséget.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ajánlatkérő a megadott mennyiség 70 %-áig vállal lehívási kötelezettséget.

A fennmaradó 30 % vételi opcióként kerül meghatározásra, melynek lehívására az Ajánlatkérő a szerződés teljes időszaka alatt jogosult.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Az Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel az Ajánlatkérő igényeinek a Műszaki Leírásban (Ajánlati táblázatban) részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 030-069454
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Mirelit termékek

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Belovecz és Társa Hús- és Hentesáru Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_56255955
Postadres: Dobó út 32.
Plaats: Szerencs
NUTS-code: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postcode: 3900
Land: Hongarije
E-mail: gabor.belovecz@gmail.com
Telefoon: +36 309600244
Internetadres: http://www.belohus.hu
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 63 900 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Felvágottak, húsok

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Belovecz és Társa Hús- és Hentesáru Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_56255955
Postadres: Dobó út 32.
Plaats: Szerencs
NUTS-code: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postcode: 3900
Land: Hongarije
E-mail: gabor.belovecz@gmail.com
Telefoon: +36 309600244
Internetadres: http://www.belohus.hu
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 61 900 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Tejtermékek

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Gasztro Miskolc Élelmiszer Nagykereskedelmi Kft.
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_82724010
Postadres: Fonoda utca 19.
Plaats: Miskolc
NUTS-code: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postcode: 3527
Land: Hongarije
E-mail: gasztromiskolckft@gmail.com
Telefoon: +36 309435127
Fax: +36 46509458
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 24 200 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Szárazáruk

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_35432157
Postadres: Molnártelep X. körzet 88/b.
Plaats: Kiskunfélegyháza
NUTS-code: HU331 Bács-Kiskun
Postcode: 6100
Land: Hongarije
E-mail: info@busakft.hu
Telefoon: +36 76461180
Fax: +36 76561145
Internetadres: http://www.busakft.hu
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 92 000 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Zöldség, gyümölcs, tojás

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MORTAK FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_26069100
Postadres: Nyírpalota út 5. fszt. 2.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1157
Land: Hongarije
E-mail: mortakfruit@mortak.com
Telefoon: +36 204255322
Fax: +63 578-402
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 400 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 6
Benaming:

Savanyúság

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MORTAK FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_26069100
Postadres: Nyírpalota út 5. fszt. 2.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1157
Land: Hongarije
E-mail: mortakfruit@mortak.com
Telefoon: +36 204255322
Fax: +63 578-402
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 400 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

I.

A nyertes ajánlattevők adószáma

— 1. rész: 11078768-2-05

— 2. rész: 11078768-2-05

— 3. rész: 13782209-2-05

— 4. rész: 11024879-2-03

— 5. rész: 14492846-2-42

— 6. rész: 14492846-2-42

II.

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1. rész:

— Belovecz és Társa Hús- és Hentesáru Kereskedelmi Kft. (3900 Szerencs, Dobó út 32., 11078768-2-05)

— Jégtrade Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft. (2220 Vecsés, Ecseri út 0127/15/A.; 10828694-2-13)

2. rész:

— Belovecz és Társa Hús- és Hentesáru Kereskedelmi Kft. (3900 Szerencs, Dobó út 32.; 11078768-2-05)

— Gulyás János és Társa Kft. (6645 Felgyő, II. kerület 80.; 11399531-2-06)

3. rész:

— BUSA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6100 Kiskunfélegyháza, Molnártelep X. körzet 88/b.; 11024879-2-03)

— Egertej Tejipari Kft. (3300 Eger, Sas utca 60.; 11067555-2-10)

— Gasztro Miskolc Élelmiszer Nagykereskedelmi Kft. (3527 Miskolc, Fonoda utca 19.; 13782209-2-05)

4. rész:

— BUSA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6100 Kiskunfélegyháza, Molnártelep X. körzet 88/b.; 11024879-2-03)

— Gasztro Miskolc Élelmiszer Nagykereskedelmi Kft. (3527 Miskolc, Fonoda utca 19.; 13782209-2-05)

5. rész:

— M és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6782 Mórahalom, Röszkei út 48.; 11392929-2-06)

— Mortak Fruit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1157 Budapest, Nyírpalota út 5. fszt. 2.; 14492846-2-42)

6. rész:

— M és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6782 Mórahalom, Röszkei út 48.; 11392929-2-06)

— Mortak Fruit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1157 Budapest, Nyírpalota út 5. fszt. 2.; 14492846-2-42)

III.

Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi vagy szociális szempontok: nem releváns

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtása a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020