Leveringen - 253519-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Radio-isotopen

2020/S 105-253519

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Országos Onkológiai Intézet
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_75650685
Postadres: Ráth György utca 40.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1122
Land: Hongarije
Contactpersoon: Komáromi Gábor
E-mail: komaromi.gabor@oncol.hu
Telefoon: +36 12248670
Fax: +36 12248793

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.oncol.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.oncol.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Központi szintű
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Különféle izotópok beszerzése 2019

Referentienummer: EKR000701442019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09344000 Radio-isotopen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Az Országos Onkológiai Intézet részére különféle izotópok beszerzése adás-vételi szerződés keretében 24 hónapos határozott időtartamra. Ajánlatot 9 részajánlati körben lehet tenni, a jelen Felhívás II.2. pontjában részletezésnek megfelelően. A Műszaki Specifikációban jelölt termékek esetében – azok használatát követően – a veszélyes hulladék elszállítása a nyertes ajánlattevő feladata.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 330 564 710.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

1. Diagnosztikus és terápiás radiopharmaconok

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09344000 Radio-isotopen
24315100 Zwaar water en andere isotopen en verbindingen
33693000 Overige therapeutische middelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU11 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

1122 Budapest, Ráth György u. 7–9.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

131I NaI terápiás oldat ampulla 800 MBq aktivitással 48 db

131I-MIBG injekció diagnosztikai célra ampullában, 40 MBq aktivitással 48 db

131I-MIBG injekció terápiás célra ampullában, 3700 MBq névleges aktivitással 20 db

Metilén-difoszfonát (MDP) ampullában 1 440 db

EC-készlet (4 db ampulla/készlet) 4 db

Co-57 ellenőrző forrás 2 db

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

2. Tüdő és nyirokcsomó vizsg. alkalmazható radioph.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09344000 Radio-isotopen
24315100 Zwaar water en andere isotopen en verbindingen
33141540 Albumine
33693000 Overige therapeutische middelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU11 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

1122 Budapest, Ráth György u. 7–9.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Humán Szérum Albumin kolloid (200–600 nm) ampullában 720 db

Humán Szérum Albumin Macroaggregátum ampullában 96 db

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

3. rész

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09344000 Radio-isotopen
24315100 Zwaar water en andere isotopen en verbindingen
33693000 Overige therapeutische middelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU11 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

1122 Budapest, Ráth György u. 7–9.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tektrotyd, 1 kit (2 db ampulla) kiszerelésben 48 kit

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

4. rész

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09344000 Radio-isotopen
24315100 Zwaar water en andere isotopen en verbindingen
33693000 Overige therapeutische middelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU11 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

1122 Budapest, Ráth György u. 7–9.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

105 002 gyári katalógusszámú speciálisan összeszerelt iridium sugárforrás Nucletron gyártmányú MicroSelectron típusú afterloading berendezéshez gyógyászati felhasználásra. A sugárforrás aktivitása leszállításkor 370 GBq plusz-mínusz 5 %-on belül legyen. 8 kit

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

5. Radioimmuno assay (RIA) és Imm. assay kitek

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09344000 Radio-isotopen
24315100 Zwaar water en andere isotopen en verbindingen
33693000 Overige therapeutische middelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU11 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

1122 Budapest, Ráth György u. 7–9.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

I-125 izotóp. Calcitonin IRMA kit 96 cső. Szeparálási technika: bevont-csöves, automatizálható. aktivitás: 720 kBq; min. mérhető konc.: 0.9 pg/mL 20 kit

I-125 izotóp. Thyreoglobuline IRMA kit 100 cső. Szeparálási technika: bevont-csöves, automatizálható. aktivitás: <867 kBq; érzékenység: 0.05 ng/mL; funkc. érzékenység: 0.3 ng/mL 114 kit

I-125 izotóp. Anti-thyreoglobulin RIA kit 100 cső (polyclonal human anti-hTg autoantibody). Szeparálási technika: bevont-csöves, automatizálható. aktivitás: <142 kBq; érzékenység: 5.5 U/mL; funkc.érzékenység: <20 U/mL 114 kit

I-125 izotóp. Estrone-sulfate RIA kit 100 cső. Szeparálási technika: automatizálható. aktivitás: <185 kBq; érzékenység: 0.01 ng/mL 32 kit

I-125 izotóp. SHBG IRMA kit 100 cső. Szeparálási technika: bevont-csöves, automatizálható. aktivitás: <740 kBq; érzékenység: 0.11 nmol/L; funkc. érzékenység: 0.22 nmol/L 24 kit

I-125 izotóp. Ultra-sensitive Estradiol RIA kit 100 cső. Szeparálási technika: automatizálható. aktivitás: 185 kBq; érzékenység: 2.2 pg/mL 60 kit

I-125 izotóp. DHEA RIA kit 100 cső. Szeparálási technika: automatizálható. aktivitás: 185 kBq; érzékenység: 0.06 ng/mL 40 kit

I-125 izotóp. DHEA sulfate RIA kit 100 cső. Szeparálási technika: bevont-csöves, automatizálható. aktivitás: 185 kBq; funkcionális és analítikai érzékenység: 6 μg/100 mL 30 kit

I-125 izotóp. Progesterone RIA kit 100 cső. Szeparálási technika: bevont-csöves, automatizálható. aktivitás: 185 kBq; érzékenység: 0.05 ng/mL 24 kit

I-125 izotóp. Testosterone direct RIA 100 cső. Szeparálási technika: bevont-csöves, automatizálható. aktivitás: 185 kBq; analítikai érzékenység: 0.02 ng/mL funkcionális érzékenység: 0.08 ng/mL 64 kit

I-125 izotóp. IGF-I RIA kit 96 cső. Szeparálási technika: bevont-csöves, automatizálható. aktivitás: 300 kBq; min.mérhető konc.: 2.0 ng/mL 8 kit

I-125 izotóp. Estrone RIA kit 96 cső. Szeparálási technika: bevont-csöves, automatizálható. aktivitás: <185 kBq; min.mérhető konc.: 3.2 pg/mL 32 kit

I-125 izotóp. Androstenedione RIA kit 100 cső. Szeparálási technika: bevont-csöves, automatizálható. aktivitás: 185 kBq; analítikai érzékenység: 0.05 ng/mL funkcionális érzékenység: 0.09 ng/mL 30 kit

I-125 izotóp. IL-6 IRMA kit 96 cső. Szeparálási technika: bevont-csöves, automatizálható. aktivitás: 2x220 kBq; érzékenység: 6 pg/mL 14 kit

I-125 izotóp. Anti-thyroid peroxidase (anti-TPO) RIA kit 50 cső. Szeparálási technika: bevont-csöves, automatizálható. aktivitás: <55 kBq; érzékenység: 5.5 U/mL; funkc. érzékenység: <30 U/mL 32 kit

I-125 izotóp. Cortisol RIA kit 100 cső. Szeparálási technika: bevont-csöves, automatizálható. aktivitás: 185 kBq; érzékenység: 5 nmol/L 16 kit

I-125 izotóp. Chromogranin A RIA kit 100 cső. Szeparálási technika: nem automatizálható. aktivitás: 56 kBq; min.mérhető konc.: 0.04 nmol/L 32 kit

I-125 izotóp. TSH receptor autoantibodies (TRAK) kit 50 cső. Szeparálási technika: bevont-csöves, automatizálható. aktivitás: <140 kBq; érzékenység: 0.3 IU/L; funkc. érzékenység: 1,0 IU/L 16 kit

I-125 izotóp. C-PEPTID IRMA kit 100 cső. Szeparálási technika: bevont-csöves, automatizálható. aktivitás: <740 kBq; érzékenység: 0 0056 ng/mL; funkc. érz.: 0 105 ng/mL 24 kit

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

6. Izotóppal jelzett vegyszerek

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09344000 Radio-isotopen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU11 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

1122 Budapest, Ráth György u. 7–9.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

3H izotóp. Estrone, (2,4,6,7-3H). Fajl. aktivitás: 2.22 TBq/mmol. Szállítandó mennyiség: 1 x 37 MBq 2 db

14C izotóp. (6-14C) 5-fluorouracil. SpA: 50mCi/mmol. Szállítandó mennyiség: 4 x 1.85 MBq 8 db

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

7. SEED-ek

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09344000 Radio-isotopen
24315100 Zwaar water en andere isotopen en verbindingen
33693000 Overige therapeutische middelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU11 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

1122 Budapest, Ráth György u. 7–9.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prosztatadaganat kötött sugárforrás („stranded”) technikával végzett permanens brachyterápiás kezeléséhez szükséges alacsony aktivitású I-125 sugárforrás. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a sugárforrás készleten felül, a kezelések végrehajtásához és a sugárforrások biztonságos kezeléséhez szükséges minden kiegészítő eszközt, beleértve a kötött sugárforrások levágásához szükséges eszközt és a sugárforrások bejuttatásához szükséges tűket (betegenként 24 tűvel számolva összesen 3 600 tű). A választható sugárforrások aktivitásainak a kezelés napján következő három tartományon belül kell rendelkezésre állniuk: 0,4 +/- 0,1 mCi, 0,6 +/- 0,1 mCi, valamint 0,8 +/- 0,1 mCi. A megajánlott termékek alkalmazási rendszerének alkalmasnak kell lenni az ajánlatkérőnél működő prosztata „seed” brachyterápiás rendszer hardver elemeivel - B&K PRO FOCUS ultrahangkészülék, padlóhoz rögzített állvány, 18 GAUGE lyukátmérőjű templét, UH-fej forgató eszköz – történő használatra. Az ajánlott termékek alkalmazási rendszerének kompatibilisnek kell lenni továbbá az ajánlatkérőnél jelenleg működő Oncentra Prostate v4.2 tervezőrendszerrel. Mindösszesen 8 250 db.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

8. sz. rész

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09344000 Radio-isotopen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU11 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

1122 Budapest, Ráth György u. 7–9.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ThyroTop131I nátrium-jodid terápiás kapszula, a kiszállítást követő minden hét szerdájára vonatkozó 2 405 MBq névleges aktivitással 832 db

Sm-153 szamárium-klorid prekurzor Multibone kit jelzéséhez ampullában, 2 500 MBq aktivitással 24 db

Sm-Multibone in vivo készlet (6 db ampulla/készlet) 4 készlet

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

9. sz. rész

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09344000 Radio-isotopen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU11 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

1122 Budapest, Ráth György u. 7–9.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Steril Mo-99/Tc-99m generátor, a kiszállítást követő minden hét csütörtökjére vonatkozó 17,2 GBq névleges aktivitással 104 db

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 111-271289
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

1. Diagnosztikus és terápiás radiopharmaconok

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/11/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Izotóp Intézet Kutató, Fejlesztő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_56962275
Postadres: Konkoly-Thege Miklós út 29–33.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1121
Land: Hongarije
E-mail: commerce@izotop.hu
Telefoon: +36 13922577
Fax: +36 13959247

Internetadres: http://www.izotop.hu

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 520 310.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

2.Tüdő és nyirokcsomó vizsg. alkalmazható radioph.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

3. rész

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/11/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MEDINSPECT Egészségügyi – Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_19038492
Postadres: Csipányok utca 2.
Plaats: Fót
NUTS-code: HU120 Pest
Postcode: 2151
Land: Hongarije
E-mail: pereczesj@medinspect.hu
Telefoon: +36 27537340
Fax: +36 27537341
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 216 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

4. rész

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/11/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GREEN SOUND PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_27381366
Postadres: Berendu 6.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11 Budapest
Postcode: 1035
Land: Hongarije
E-mail: info@greensound.hu
Telefoon: +36 17881180
Fax: +36 17002360

Internetadres: http://greensound.hu

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 400 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

5. Radioimmuno assay (RIA) és Imm. assay kitek

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/11/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Buda Labor Kft.
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_18097171
Postadres: Álmos fejedelem utca 27.
Plaats: Diósd
NUTS-code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postcode: 2049
Land: Hongarije
E-mail: info@budalabor.hu
Telefoon: +36 14240960
Fax: +36 12262064

Internetadres: http://www.budalabor.hu

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 101 972 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 6
Benaming:

6. Izotóppal jelzett vegyszerek

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/11/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Izinta Kereskedelmi Kft.
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_57041654
Postadres: Konkoly-Thege Miklós út 29–33.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1121
Land: Hongarije
E-mail: titkarsag@izinta.hu
Telefoon: +36 13922654
Fax: +36 19980696

Internetadres: http://www.izinta.hu

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 208 800.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7
Perceel nr.: 7
Benaming:

7. SEED-ek

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/11/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Izinta Kereskedelmi Kft.
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_57041654
Postadres: Konkoly-Thege Miklós út 29–33.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1121
Land: Hongarije
E-mail: titkarsag@izinta.hu
Telefoon: +36 13922654
Fax: +36 19980696

Internetadres: http://www.izinta.hu

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 103 950 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 8
Perceel nr.: 8
Benaming:

8. sz. rész

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/11/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: IZOTÓP INTÉZET Kutató, Fejlesztő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_56962275
Postadres: Konkoly-Thege Miklós út 29–33.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1121
Land: Hongarije
E-mail: commerce@izotop.hu
Telefoon: +36 13922577
Fax: +36 13959247

Internetadres: http://www.izotop.hu

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 39 748 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 9
Perceel nr.: 9
Benaming:

9. sz. rész

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/11/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MEDINSPECT Egészségügyi – Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_19038492
Postadres: Csipányok utca 2.
Plaats: Fót
NUTS-code: HU120 Pest
Postcode: 2151
Land: Hongarije
E-mail: pereczesj@medinspect.hu
Telefoon: +36 27537340
Fax: +36 27537341
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 27 549 600.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Az eljárás során nem kerültek környezetvédelmi vagy szociális szempontok figyelembevételre egyik részajánlat esetében sem.

Az eljárás ajánlattevői:

1. rész:

Izotóp Intézet Kutató, Fejlesztő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, (1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29–33.), adószám: 10807262-2-43 (nyertes ajánlattevő)

2. rész:

Medi-Radiopharma Kft. (2030 Érd, Szamos u. 10–12.), adószám: 12090503-4-13

3. rész:

MEDINSPECT Egészségügyi – Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2151 Fót, Csipányok utca 2.), adószám: 10732425-2-13 (nyertes ajánlattevő)

4. rész:

GREEN SOUND PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1035 Budapest, Berend utca 6.), adószám: 13323387-2-41 (nyertes ajánlattevő)

5. rész:

Buda Labor Kft. (2049 Diósd, Álmos fejedelem utca 27.), adószám: 24227333-2-13 (nyertes Ajánlattevő)

6. rész:

Izinta Kereskedelmi Kft. (1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29–33.), adószám: 10814505-2-43 (nyertes ajánlattevő)

7. rész:

Izinta Kereskedelmi Kft. (1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.), adószám: 10814505-2-43 (nyertes ajánlattevő)

8. rész:

IZOTÓP INTÉZET Kutató, Fejlesztő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, (1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29–33.), adószám: 10807262-2-43 (nyertes ajánlattevő)

9. rész:

— IZOTÓP INTÉZET Kutató, Fejlesztő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, (1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29–33.), adószám: 10807262-2-43

— MEDINSPECT Egészségügyi – Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2151 Fót, Csipányok utca 2.), adószám: 10732425-2-13 (nyertes ajánlattevő)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. § alapján.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020