Leveringen - 253524-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Benzine

2020/S 105-253524

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
Nationaal identificatienummer: 14751237
Postadres: Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO ROMANIA
Postcode: 030925
Land: Roemenië
Contactpersoon: Cătălin Caloiu, Mirela Bejgu
E-mail: cristina.scurtu@ancom.org.ro
Telefoon: +40 372845579
Fax: +40 372845402

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ancom.org.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru în baza căruia se vor încheia contracte subsecvente având ca obiect furnizarea de carburanți (benzină și motorină) cu alimentare la pompă pe baza unui sistem de carduri de credit (coduri CPV: 09132000-3 și 09134200-9)

Referentienummer: SAO/CC/01/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09132000 Benzine
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

A. Acord-cadru in baza caruia se vor incheia contracte subsecvente avand ca obiect furnizarea de carburanti pentru autovehicule si grupuri electrogene (benzina si motorina) pe baza unui sistem de carduri de credit (coduri CPV: 09132000-3 si 09134200-9) in conformitate cu cerintele minime obligatorii solicitate in sectiunea 2: „Caietul de sarcini”.

i. Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: contractele subsecvente se vor incheia, astfel incat sa nu fie depasite limitele unui an bugetar (sa nu se depaseasca 31.12 a fiecarui an) si in conditiile existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.

Contractele subsecvente se estimeaza a se incheia pentru urmatoarele perioade:

(a) 1.5.2018*-31.12.2018;

(b) 1.1.2019-31.12.2019;

(c) 1.1.2020-31.12.2020;

(d) 1.1.2021-31.12.2021;

(e) 1.1.2022-30.4.2022*

* In situatia in care acordul-cadru se semneaza dupa 1.5.2018, incheierea primului contract subsecvent se va incheia in anul 2018 in functie de data semnarii acordului-cadru de catre ambele parti. In aceasta situatie, data de incetare a ultimului contract subsecvent si respectiv a acordului-cadru se va determina in mod corespunzator, astfel incat sa nu se depaseasca perioada maxima de derulare a acordului-cadru de 48 de luni.

In masura in care, avand in vedere prevederile legislatiei privind finantele publice, nu pot fi identificate fondurile necesare a fi angajate prin incheierea contractelor subsecvente pentru perioadele mentionate mai sus, se vor incheia contracte subsecvente pentru perioade mai mici, in functie de fondurile care pot fi disponibilizate pentru aceasta destinatie;

B. Estimare cantitati care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele ce urmeaza a fi atribuite pe durata acordului-cadru: minimum 10 500,00 litri carburanti (din care 1 575,00 litri benzina si 8 925 litri motorina) si maximum 409 972,00 litri carburanti (din care 61 496,800 litri benzina si 348 476,00 litri motorina) in conformitate cu prevederile din sectiunea 2: „Caietul de sarcini” din documentatia de atribuire;

C. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 10-a zi inainte de termenul-limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 9 021 006.52 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134200 Dieselbrandstof
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO ROMANIA
Voornaamste plaats van uitvoering:

A. Carduri de credit:sediul central si sediile DR ale ANCOM din min. Bucuresti, Iasi, Cluj-Napoca si Timisoara;

B. Carburant: statiile de distributie de carburant de pe teritoriul Romaniei.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A. Acord-cadru in baza caruia se vor incheia contracte subsecvente avand ca obiect furnizarea de carburanti pentru autovehicule si grupuri electrogene (benzina si motorina) pe baza unui sistem de carduri de credit (coduri CPV: 09132000-3 si 09134200-9) in conformitate cu cerintele minime obligatorii solicitate in sectiunea 2: „Caietul de sarcini”.

i. Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: contractele subsecvente se vor incheia, astfel incat sa nu fie depasite limitele unui an bugetar (sa nu se depaseasca 31.12 a fiecarui an) si in conditiile existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.

Contractele subsecvente se estimeaza a se incheia pentru urmatoarele perioade:

(a) 1.5.2018*-31.12.2018;

(b) 1.1.2019-31.12.2019;

(c) 1.1.2020-31.12.2020;

(d) 1.1.2021-31.12.2021;

(e) 1.1.2022-30.4.2022*

* In situatia in care acordul-cadru se semneaza dupa 1.5.2018, incheierea primului contract subsecvent se va incheia in anul 2018 in functie de data semnarii acordului-cadru de catre ambele parti. In aceasta situatie, data de incetare a ultimului contract subsecvent si respectiv a acordului-cadru se va determina in mod corespunzator, astfel incat sa nu se depaseasca perioada maxima de derulare a acordului-cadru de 48 de luni.

In masura in care, avand in vedere prevederile legislatiei privind finantele publice, nu pot fi identificate fondurile necesare a fi angajate prin incheierea contractelor subsecvente pentru perioadele mentionate mai sus, se vor incheia contracte subsecvente pentru perioade mai mici, in functie de fondurile care pot fi disponibilizate pentru aceasta destinatie;

B. Estimare cantitati care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele ce urmeaza a fi atribuite pe durata acordului-cadru: minimum 10 500,00 litri carburanti (din care 1 575,00 litri benzina si 8 925 litri motorina) si maximum 409 972,00 litri carburanti (din care 61 496,800 litri benzina si 348 476,00 litri motorina) in conformitate cu prevederile din sectiunea 2: „Caietul de sarcini” din documentatia de atribuire;

C. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 10-a zi inainte de termenul-limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 056-124887
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: SC-DAC-15337
Benaming:

Contract subsecvent nr. 9

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: OMV Petrom Marketing S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 11201891
Postadres: Str. Av. Căpitan Alexandru Șerbănescu nr. 85
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011062
Land: Roemenië
E-mail: Magdalena.Vlad@petrom.com
Telefoon: +40 800080077
Fax: +40 212063120

Internetadres: www.petrom.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 701 610.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 701 610.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: SC-DAC-9062
Benaming:

Contract subsecvent nr. 7

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: OMV Petrom Marketing S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 11201891
Postadres: Str. Av. Căpitan Alexandru Șerbănescu nr. 85
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011062
Land: Roemenië
E-mail: Magdalena.Vlad@petrom.com
Telefoon: +40 800080077
Fax: +40 212063120

Internetadres: www.petrom.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 100 230.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 100 230.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: SC-DAC-5412
Benaming:

Contract subsecvent nr. 6

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/02/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: OMV Petrom Marketing S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 11201891
Postadres: Str. Av. Căpitan Alexandru Șerbănescu nr. 85
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011062
Land: Roemenië
E-mail: Magdalena.Vlad@petrom.com
Telefoon: +40 800080077
Fax: +40 212063120

Internetadres: www.petrom.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 100 230.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 100 230.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: SC-21958
Benaming:

Acord-cadru având ca obiect furnizarea de carburanți (benzină și motorină)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/06/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: OMV Petrom Marketing S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 11201891
Postadres: Str. Av. Căpitan Alexandru Șerbănescu nr. 85
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011062
Land: Roemenië
E-mail: Magdalena.Vlad@petrom.com
Telefoon: +40 800080077
Fax: +40 212063120

Internetadres: www.petrom.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 315 436.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 061 482.52 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: SC-DAC-2608
Benaming:

Contract subsecvent nr. 5

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: OMV Petrom Marketing S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO11201891
Postadres: Str. Coralilor nr. 22, clădirea Infinity, Oval B, et. 1, sector 1
Plaats: București
NUTS-code: RO ROMANIA
Postcode: 013329
Land: Roemenië
E-mail: danut.trifu@petrom.com
Telefoon: +40 800080077

Internetadres: www.petrom.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 100 230.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 100 230.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: SC-DAC-40107
Benaming:

Contract subsecvent nr. 4

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/12/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: OMV Petrom Marketing S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO11201891
Postadres: Str. Coralilor nr. 22, clădirea Infinity, Oval B, et. 1, sector 1
Plaats: București
NUTS-code: RO ROMANIA
Postcode: 013329
Land: Roemenië
E-mail: danut.trifu@petrom.com
Telefoon: +40 800080077

Internetadres: www.petrom.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 100 230.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 100 230.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: SC-DAA-2106
Benaming:

Contract subsecvent nr. 3

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: OMV Petrom Marketing S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO11201891
Postadres: Str. Coralilor nr. 22, clădirea Infinity, Oval B, et. 1, sector 1
Plaats: București
NUTS-code: RO ROMANIA
Postcode: 013329
Land: Roemenië
E-mail: danut.trifu@petrom.com
Telefoon: +40 800080077

Internetadres: www.petrom.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 279 707.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 279 707.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: SC-DAA-42681
Benaming:

Contract subsecvent nr. 2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: OMV Petrom Marketing S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO11201891
Postadres: Str. Coralilor nr. 22, clădirea Infinity, Oval B, et. 1, sector 1
Plaats: București
NUTS-code: RO ROMANIA
Postcode: 013329
Land: Roemenië
E-mail: danut.trifu@ancom.org.ro
Telefoon: +40 800080077

Internetadres: www.petrom.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 116 337.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 116 337.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: SC-21959
Benaming:

Contract subsecvent de furnizare nr. 1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/06/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: OMV Petrom Marketing S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO11201891
Postadres: Str. Coralilor nr. 22, clădirea Infinity, Oval B, et. 1, sector 1
Plaats: București
NUTS-code: RO ROMANIA
Postcode: 013329
Land: Roemenië
E-mail: danut.trifu@petrom.com
Telefoon: +40 800080077

Internetadres: www.petrom.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 360 720.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 360 720.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: SC-DAC-11545
Benaming:

Contract subsecvent nr. 8

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: OMV Petrom Marketing S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 11201891
Postadres: Str. Av. Căpitan Alexandru Șerbănescu nr. 85
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011062
Land: Roemenië
E-mail: Magdalena.Vlad@petrom.com
Telefoon: +40 800080077
Fax: +40 212063120

Internetadres: www.petrom.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 100 230.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 100 230.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

A. Ofertele vor fi deschise in SEAP. Reprezentantii ofertantilor nu pot fi prezenti la deschidere;

B. Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale care impun o astfel de prelungire, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acesteia. In cazul extinderii valabilitatii ofertei, garantia de participare va fi prelungita in mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungirea valabilitatii ofertei. Oferta operatorului economic care refuza sa prelungeasca perioada de valabilitate a ofertei si a garantiei de participare va fi considerata inacceptabila;

C. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor;

D. Precizari suplimentare cu privire la determinarea ofertei castigatoare conform pct. IV.2.1).

1. Clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea crescatoare a preturilor totale ofertate in RON, fara TVA, oferta castigatoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu pretul cel mai scazut;

2. In situatia in care preturile totale ofertate in Lei, fara TVA, ale ofertelor clasate pe primul loc sunt egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret total depunerea in SEAP a unei noi propuneri financiare (formularul de oferta si propunerea financiara detaliata), caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul total cel mai scazut in RON, fara TVA;

E. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa dispuna de un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunalul București
Postadres: Bulevardul Unirii nr. 37, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030823
Land: Roemenië
E-mail: tribunalul-bucuresti@just.ro
Telefoon: +40 214083600
Fax: +40 214083700

Internetadres: www.tmb.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Departamentul achiziții/Serviciul juridic achiziții
Postadres: Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3
Plaats: Bucureşti
Postcode: 030925
Land: Roemenië
E-mail: bogdan.margineanu@ancom.org.ro
Telefoon: +40 372845339
Fax: +40 372845402-599

Internetadres: www.ancom.org.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020