Leveringen - 253555-2020

02/06/2020    S105

Roemenië-Boekarest: Patiëntenbewakingssysteem

2020/S 105-253555

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Complexul Multifuncțional Caraiman
Nationaal identificatienummer: 23410107
Postadres: Str. Caraiman nr. 33A
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011561
Land: Roemenië
Contactpersoon: Monica Ghița
E-mail: achizitii.caraiman@yahoo.com
Telefoon: +40 760644901
Fax: +40 212241307
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.cmcaraiman.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Asistență Medicală Generală

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Extindere sistem integrat telemedicină (holtere EKG trei canale, soft)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33195000 Patiëntenbewakingssysteem
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Extindere sistem integrat telemedicina (holtere EKG trei canale, soft).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 54 000 000.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Extindere sistem integrat telemedicina (holtere EKG trei canale, soft).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Memorandumul cu Ministerul Sanatatii nr. 3178/10.3.2020 (1/10.3.2020), Dispozitia 525/5.3.2020, Lege 98/2016, Hotararea 395/2016.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een niet-openbare procedure
  • Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Verklaring:

Memorandumul cu Ministerul Sanatatii nr. 3178/10.3.2020 (1/10.3.2020), Dispozitia 525/5.3.2020, Lege 98/2016, Hotararea 395/2016 – avand in vedere ca a fost licitatie deschisa publicata in SICAP cu anuntul de participare nr. CN1012082/14.6.2019, cu termen de depunere a ofertelor in data de 17.7.2019 la ora 15.00, la care a fost inscris un operator economic – Minimed Solutions S.R.L. – comisia de evaluare numita prin decizia nr. 209/17.7.2019 a facut evaluarea si a atribuit raportul procedurii inregistrat sub nr. 5454/29.7.2019 publicata in SICAP sub nr. CN1012082/00024 din data 29.7.2019, contractul fiind atribuit operatorului economic Minimed Solutions S.R.L., ulterior fiind publicat in SICAP anuntul de atribure nr. CAN1021067/4.9.2019. In conformitate cu legislatia in vigoare, Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, art. 104 „alin. (1) lit. c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, negociere competitivă sau procedura simplificată nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă, determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante. În situaţii în care se impune intervenţia imediată, autoritatea contractantă are dreptul de a realiza achiziţia publică în paralel cu aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.”, „alin. (3) – autoritatea contractantă poate aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare în cazul prevăzut la alin. (1) lit. b) numai dacă, în legătură cu motivele prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c), nu există o soluţie alternativă sau înlocuitoare rezonabilă, cum ar fi utilizarea unor canale de distribuţie alternative pe teritoriul României ori în afara acestuia sau achiziţia unor lucrări, produse sau servicii comparabile din punct de vedere funcţional, iar absenţa concurenţei sau protecţia drepturilor exclusive nu sunt rezultatul unei restrângeri artificiale de către autoritatea contractantă a parametrilor achiziţiei în vederea viitoarei proceduri de atribuire. Motivele tehnice pot fi generate, de asemenea, de cerinţe specifice privind interoperabilitatea care trebuie îndeplinite pentru a asigura funcţionarea lucrărilor, produselor sau serviciilor care urmează a fi achiziţionate.” si „alin. (5), lit. b) atunci când este necesară achiziţionarea de la contrac […] detalii pe www.e-licitatie.ro

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2409
Benaming:

Extindere sistem integrat telemedicina (holtere EKG trei canale, soft)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Minimed Solutions S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 23144897
Postadres: Calea Giulești nr. 23, sectorul 6
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011561
Land: Roemenië
E-mail: mihai@minimed.ro
Telefoon: +40 215393516
Internetadres: www.minimed.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 54 000 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 54 000 000.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020