Leveringen - 253555-2020

02/06/2020    S105

România-Bucureşti: Sistem de monitorizare a pacienţilor

2020/S 105-253555

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Complexul Multifuncțional Caraiman
Număr naţional de înregistrare: 23410107
Adresă: Str. Caraiman nr. 33A
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011561
Țară: România
Persoană de contact: Monica Ghița
E-mail: achizitii.caraiman@yahoo.com
Telefon: +40 760644901
Fax: +40 212241307

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.cmcaraiman.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Asistență Medicală Generală

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Extindere sistem integrat telemedicină (holtere EKG trei canale, soft)

II.1.2)Cod CPV principal
33195000 Sistem de monitorizare a pacienţilor
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Extindere sistem integrat telemedicina (holtere EKG trei canale, soft).

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 54 000 000.00 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Extindere sistem integrat telemedicina (holtere EKG trei canale, soft).

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Memorandumul cu Ministerul Sanatatii nr. 3178/10.3.2020 (1/10.3.2020), Dispozitia 525/5.3.2020, Lege 98/2016, Hotararea 395/2016.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Atribuirea unui contract fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la procedura concurenţială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cazurile enumerate mai jos
  • Nicio ofertă sau nicio ofertă/cerere de participare adecvată ca răspuns la o procedură restrânsă
  • Extremă urgenţă determinată de evenimente care nu puteau fi prevăzute de către autoritatea contractantă şi în conformitate cu condiţiile stricte prevăzute de directivă
Explicaţie:

Memorandumul cu Ministerul Sanatatii nr. 3178/10.3.2020 (1/10.3.2020), Dispozitia 525/5.3.2020, Lege 98/2016, Hotararea 395/2016 – avand in vedere ca a fost licitatie deschisa publicata in SICAP cu anuntul de participare nr. CN1012082/14.6.2019, cu termen de depunere a ofertelor in data de 17.7.2019 la ora 15.00, la care a fost inscris un operator economic – Minimed Solutions S.R.L. – comisia de evaluare numita prin decizia nr. 209/17.7.2019 a facut evaluarea si a atribuit raportul procedurii inregistrat sub nr. 5454/29.7.2019 publicata in SICAP sub nr. CN1012082/00024 din data 29.7.2019, contractul fiind atribuit operatorului economic Minimed Solutions S.R.L., ulterior fiind publicat in SICAP anuntul de atribure nr. CAN1021067/4.9.2019. In conformitate cu legislatia in vigoare, Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, art. 104 „alin. (1) lit. c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, negociere competitivă sau procedura simplificată nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă, determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante. În situaţii în care se impune intervenţia imediată, autoritatea contractantă are dreptul de a realiza achiziţia publică în paralel cu aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.”, „alin. (3) – autoritatea contractantă poate aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare în cazul prevăzut la alin. (1) lit. b) numai dacă, în legătură cu motivele prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c), nu există o soluţie alternativă sau înlocuitoare rezonabilă, cum ar fi utilizarea unor canale de distribuţie alternative pe teritoriul României ori în afara acestuia sau achiziţia unor lucrări, produse sau servicii comparabile din punct de vedere funcţional, iar absenţa concurenţei sau protecţia drepturilor exclusive nu sunt rezultatul unei restrângeri artificiale de către autoritatea contractantă a parametrilor achiziţiei în vederea viitoarei proceduri de atribuire. Motivele tehnice pot fi generate, de asemenea, de cerinţe specifice privind interoperabilitatea care trebuie îndeplinite pentru a asigura funcţionarea lucrărilor, produselor sau serviciilor care urmează a fi achiziţionate.” si „alin. (5), lit. b) atunci când este necesară achiziţionarea de la contrac […] detalii pe www.e-licitatie.ro

IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 2409
Titlu:

Extindere sistem integrat telemedicina (holtere EKG trei canale, soft)

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
27/03/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Minimed Solutions S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 23144897
Adresă: Calea Giulești nr. 23, sectorul 6
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011561
Țară: România
E-mail: mihai@minimed.ro
Telefon: +40 215393516

Adresă internet: www.minimed.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 54 000 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 54 000 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28/05/2020