Leveringen - 253559-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Spanje-Madrid: Diverse materialen voor de bouw

2020/S 105-253559

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid
Nationaal identificatienummer: P2800031C
Postadres: C/ Albarracín, 33
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28037
Land: Spanje
Contactpersoon: Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid
E-mail: iamcontratacion@madrid.es
Telefoon: +34 915881790

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.madrid.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=PRxKVrRRVzcQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro e instalación de PVC autoportante para la sede del organismo autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid, necesario para garantizar la reincorporación del personal a sus puestos de trabajo, en condiciones de salubridad, como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por COVID-19

Referentienummer: COV19 2020NRC003
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44190000 Diverse materialen voor de bouw
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro e instalación de PVC autoportante para la sede del organismo autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid, necesario para garantizar la reincorporación del personal a sus puestos de trabajo, en condiciones de salubridad, como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por COVID-19.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 353 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262321 Afreien van vloeren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro e instalación de PVC autoportante para la sede del organismo autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid, necesario para garantizar la reincorporación del personal a sus puestos de trabajo, en condiciones de salubridad, como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por COVID-19.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Verklaring:

De conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, y en el apartado tercero del Decreto de Alcaldía de 12 de marzo por el que se determinan los servicios del Ayuntamiento de Madrid, sus Organismos Autónomos y Empresas Públicas con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contener el COVID-19, esta medida se adopta por la necesidad de actuar de manera inmediata para hacer frente al COVID-19 al amparo de lo previsto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: COV19 2020NRC003
Benaming:

Suministro e instalación de PVC autoportante para la sede del organismo autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid, necesario para garantizar la reincorporación del personal a sus puestos de trabajo, en condiciones de salubridad, como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por COVID-19

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Moquetas ASAN, S. A.
Nationaal identificatienummer: A28381564
Postadres: C/ Príncipe de Vergara, 39, 3.º piso
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28001
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 353 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 353 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid
Postadres: C/ Albarracín, 33
Plaats: Madrid
Postcode: 28037
Land: Spanje
E-mail: iamcontratacion@madrid.es
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020