TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 253567-2018

13/06/2018    S111    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Kroatië-Rijeka: Verzekeringen voor schepen

2018/S 111-253567

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 062-137506)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Jadrolinija
38453148181
Riva 16
Rijeka
51000
Kroatië
Contactpersoon: Marinko Šegota, Morena Lučić, Biserka Kovač, Miranda Andreutti
Telefoon: +385 51666147/+385 51666239
E-mail: morena.lucic@jadrolinija.hr
Fax: +385 51499000
NUTS-code: HR

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.jadrolinija.hr

Adres van het kopersprofiel: www.jadrolinija.hr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usluga osiguranja brodova flote Jadrolinije, s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma

Referentienummer: EVV 4/2018 OS 2/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66514150
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Sukladno Dokumentaciji o nabavi.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/06/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 062-137506

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Rok za dostavu ponuda
In plaats van:
Datum: 03/05/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 10/07/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Datum javnog otvaranja ponuda
In plaats van:
Datum: 03/05/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 10/07/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: