Leveringen - 253573-2020

02/06/2020    S105

Litouwen-Kaunas: Computeruitrusting en -benodigdheden

2020/S 105-253573

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
Nationaal identificatienummer: 135163499
Postadres: Eivenių g. 2
Plaats: Kaunas
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-50161
Land: Litouwen
Contactpersoon: Daiva Žvirblytė
E-mail: daiva.zvirblyte@kaunoklinikos.lt
Telefoon: +370 37326297

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kaunoklinikos.lt

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/2153

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Eilių valdymo registravimo sistema (terminalas)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Eilių valdymo registravimo sistema (terminalas).

Kiekis – 1 kompl.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, adresas: Eivenių g. 2, Kaunas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Eilių valdymo registravimo sistema (terminalas).

Kiekis – 1 kompl.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projektas „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Kauno klinikose Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-21-0017“.

II.2.14)Nadere inlichtingen

LSMUL Kauno klinikos numato įsigyti eilių valdymo registravimo sistemą (terminalą) vykdant projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Kauno klinikose Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-21-0017“.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 248-612222
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Eilių valdymo registravimo sistema (terminalas)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: UAB „Bankservis“
Nationaal identificatienummer: 110522147
Postadres: Ulonų g. 5
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-08240
Land: Litouwen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1) pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Kauno klinikose Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-21-0017“, todėl sutartyje yra taikytini ilgesni sąskaitų apmokėjimo terminai;

2) atsiskaitymo sąlygos:

— už pristatytas, sumontuotas ir įdiegtas prekes pirkėjas apmoka pardavėjui per 60 dienų po prekių pristatymo, sumontavimo ir įdiegimo mokestiniu mokestiniu pavedimu per banką pagal pateiktas tik elektroniniu būdu sąskaitas faktūras. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą (kaip nurodyta LR VPĮ 22 str. 3 d.), teikiamos pardavėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (elektroninės paslaugos „E.sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu: https://www.esaskaita.eu/web/esaskaita),

— tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė: yra.

Konkursas Nr. 5514

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Kauno apygardos teismas
Postadres: A. Mickevičiaus g. 18
Plaats: Kaunas
Land: Litouwen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020