Leveringen - 253576-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Litouwen-Radviliškis: Chirurgische laser

2020/S 105-253576

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Viešoji įstaiga Radviliškio ligoninė
Nationaal identificatienummer: 171448341
Postadres: Gedimino g. 9
Plaats: Radviliškis
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-82174
Land: Litouwen
Contactpersoon: Dalia Norkienė
E-mail: dalia.norkiene@radviliskioligonine.lt
Telefoon: +370 42252435
Fax: +370 42260210

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.radviliskioligonine.lt

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6510

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Medicinos įranga

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33169100 Chirurgische laser
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

— sektorinis daviklis suaugusiųjų širdies tyrimams (1 vnt.),

— fibrobronchoskopo techninė specifikacija (1 vnt.),

— mobili endoskopinė sistema (1 vnt.),

— terminė, endoveninė, mikrobangų koaguliacijos sistema, skirta varikozinių venų gydymui (1 vnt.).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 23 974.94 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sektorinis daviklis suaugusiųjų širdies tyrimams

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33182000 Apparatuur voor hartondersteuning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gedimino g. 9, LT-82174 Radviliškis.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sektorinis daviklis suaugusiųjų širdies tyrimams – 1 vnt.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Garantinių įsipareigojimų užtikrinimas / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fibrobronchoskopas

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33172200 Apparatuur voor reanimatie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gedimino g. 9, Radviliškis.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fibrobronchoskopas – 1 vnt.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Garantinių įsipareigojimų užtikrinimas / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mobili endoskopinė sistema

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33168100 Endoscopen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gedimino g. 9, Radviliškis.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mobili endoskopinė sistema – 1 vnt.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Garantinių įsipareigojimų užtikrinimas / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Erminė, endoveninė, mikrobangų koaguliacijos sistema, skirta varikozinių venų gydymui

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33169100 Chirurgische laser
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gedimino g. 9, Radviliškis.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Terminė, endoveninė, mikrobangų koaguliacijos sistema, skirta varikozinių venų gydymui – 1 vnt.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Garantinių įsipareigojimų užtikrinimas / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 056-132031
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Sensorinis daviklis suaugusiųjų širdies tyrimams

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: S2020-034/B2-45/20(12.28)
Perceel nr.: 2
Benaming:

Fibrobronchoskopas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: UAB „Salmeda“
Nationaal identificatienummer: 123500866
Postadres: P. Baublio g. 41
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT LIETUVA
Land: Litouwen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 350.34 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: B2-54/20(12.28)
Perceel nr.: 3
Benaming:

Mobili endoskopinė sistema

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: UAB „Kavita“
Nationaal identificatienummer: 166725580
Postadres: Gamyklos g. 48
Plaats: Mažeikiai
NUTS-code: LT LIETUVA
Land: Litouwen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 624.60 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Terminė, endoveninė sistema

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Šis tarptautinis pirkimas vykdomas atviro konkurso būdu naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS). Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie tiekėjai, kurie yra registruoti CVP IS, pasiekiamoje adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Šiaulių apygardos teismas
Plaats: Šiauliai
Land: Litouwen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Peržiūros procedūra nustatyta VPĮ VII skyriuje.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020