Leveringen - 253593-2020

02/06/2020    S105

Polen-Zabrze: Hartkleppen

2020/S 105-253593

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Postadres: Marii Skłodowskiej-Curie 9
Plaats: Zabrze
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 41-800
Land: Polen
Contactpersoon: Andrzej Bonczek
E-mail: przetargi@sccs.pl
Telefoon: +48 323733668
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://sccszabrze.ezamawiajacy.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa zastawek biologicznych stentowych aortalnych

Referentienummer: 17/EZP/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33182220 Hartkleppen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 250 szt. zastawek biologicznych stentowych aortalnych nadpierścieniowych o podniesionej hemodynamice zawartych w pakiecie nr 1 odpowiadające opisowi umieszczonemu w załączniku nr 2.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 250 000.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33182220 Hartkleppen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 250 szt. zastawek biologicznych stentowych aortalnych nadpierścieniowych o podniesionej hemodynamice zawartych w pakiecie nr 1 odpowiadające opisowi umieszczonemu w załączniku nr 2.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 050-118026
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 17/EZP/20
Benaming:

Dostawa zastawek biologicznych stentowych aortalnych

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Abbott Medical sp. z o.o.
Postadres: ul. Postępu 21B
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 02-676
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 250 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 250 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internetadres: www.uzp.gov/kio
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020