Leveringen - 253595-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Katowice: Medische apparatuur

2020/S 105-253595

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Nationaal identificatienummer: 000289035
Postadres: Poniatowskiego 15
Plaats: Katowice
NUTS-code: PL22 Śląskie
Postcode: 40-055
Land: Polen
Contactpersoon: Jarosław Jeziorski
E-mail: dzp@sum.edu.pl
Telefoon: +48 322083547

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sum.edu.pl

Adres van het kopersprofiel: www.sum.edu.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: uczelnia publiczna
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa i uruchomienie urządzeń medycznych, stacji graficznej oraz modeli dla potrzeb jednostek organizacyjnych SUM w Katowicach

Referentienummer: RZP/PN/154/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i uruchomienie urządzeń medycznych, stacji graficznej oraz modeli dla potrzeb jednostek organizacyjnych SUM w Katowicach.

2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 7 pakietów:

Pakiet nr 1 – system topografii powierzchniowej z platformą symulacyjną 3D,

Pakiet nr 2 – system do oceny wielowymiarowej siły mięśniowej, system do analizy chodu, goniometry,

Pakiet nr 3 – system monitorowania aktywności fizycznej,

Pakiet nr 4 – zestaw komputerowy z oprogramowaniem do obróbki obrazu,

Pakiet nr 5 – modele anatomiczne: model kręgosłupa, szkielet człowieka,

Pakiet nr 6 – ultrasonograf z oprogramowaniem,

Pakiet nr 7 – głowica do echokardiografu.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 80 553.70 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

System topografii powierzchniowej z platformą symulacyjną 3D

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39162100 Leermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22 Śląskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jednostki organizacyjne SUM w Katowicach (wg wykazu miejsc dostaw), POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.1 do SIWZ oraz w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3.1 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas reakcji serwisu / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

WND-POWR.05.04.00-00-0159/18

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

System do oceny wielowymiarowej siły mięśniowej, system do analizy chodu, goniometry

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39162100 Leermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22 Śląskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jednostki organizacyjne SUM w Katowicach (wg wykazu miejsc dostaw), POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.2 do SIWZ oraz w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3.2 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas reakcji serwisu / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

WND-POWR.05.04.00-00-0159/18

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

System monitorowania aktywności fizycznej

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39162100 Leermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22 Śląskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jednostki organizacyjne SUM w Katowicach (wg wykazu miejsc dostaw), POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.3 do SIWZ oraz w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3.3 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas reakcji serwisu / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

WND-POWR.05.04.00-00-0159/18

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zestaw komputerowy z oprogramowaniem do obróbki obrazu

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39162100 Leermiddelen
30213300 Desktop computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22 Śląskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jednostki organizacyjne SUM w Katowicach (wg wykazu miejsc dostaw), POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.4 do SIWZ oraz w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3.4 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas reakcji serwisu / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

WND-POWR.05.04.00-00-0159/18

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Modele anatomiczne: model kręgosłupa, szkielet człowieka

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39162100 Leermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22 Śląskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jednostki organizacyjne SUM w Katowicach (wg wykazu miejsc dostaw), POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.5 do SIWZ oraz w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3.5 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas reakcji serwisu / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

WND-POWR.05.04.00-00-0159/18

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ultrasonograf z oprogramowaniem

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39162100 Leermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22 Śląskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jednostki organizacyjne SUM w Katowicach (wg wykazu miejsc dostaw), POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.6 do SIWZ oraz w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3.6 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas reakcji serwisu / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Parametry techniczne / Weging: 25
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

WND-POWR.05.04.00-00-0159/18

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Głowica do echokardiografu

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39162100 Leermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22 Śląskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jednostki organizacyjne SUM w Katowicach (wg wykazu miejsc dostaw), POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.7 do SIWZ oraz w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3.7 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas reakcji serwisu / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

WND-POWR.05.04.00-00-0159/18

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 022-047539
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 7
Benaming:

Głowica do echokardiografu

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ProfiMedical sp. z o.o. sp. k.
Postadres: ul. Osobodzenia 1
Plaats: Katowice
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 40-403
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 82 455.11 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 80 553.70 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy). Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ), przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

1. Terminy wnoszenia odwołań: odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności, zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

— nie zawiera braków formalnych,

— uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu.Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020