Leveringen - 253615-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Bulgarije-Razlog: Aardgas

2020/S 105-253615

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „MBAL — Razlog“ EOOD
Nationaal identificatienummer: 000022044
Postadres: ul. „Sv. sv. Kiril i Metodiy“ No. 2
Plaats: Razlog
NUTS-code: BG413 Благоевград
Postcode: 2760
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Magdalena Kotsakova
E-mail: mbal_razlog@abv.bg
Telefoon: +359 89787799
Fax: +359 74789282

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mbalrazlog.com

Adres van het kopersprofiel: https://mbalrazlog-54/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Разпределение и снабдяване с природен газ за отопление на сградите на „МБАЛ — Разлог“ ЕООД

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000 Aardgas
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставки, осъществявани чрез покупка на природен газ за отопление на сградите на „МБАЛ — Разлог“ ЕООД, за срок от 12 (дванадесет) месеца с приблизително количество 819,28 MWh.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 72 347.92 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000 Aardgas
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG413 Благоевград
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Разлог, „МБАЛ — Разлог“ ЕООД

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставки, осъществявани чрез покупка на природен газ за отопление на сградите на „МБАЛ — Разлог“ ЕООД, за срок от 12 (дванадесет) месеца, с приблизително количество 819,28 MWh.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 3 и т. 10 от Закона за енергетиката разпределението и снабдяването с природен газ е дейност, която подлежи на лицензиране. Чл. 4, ал. 2, т. 1 и т. 2 „а“ от същия закон определя, че за 1 обособена територия на страната се издава само 1 лицензия за разпределение и снабдяване с природен газ от крайни снабдители. Комисията за енергийно и водно регулиране, издаваща лицензиите съгласно чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката, е издала лицензия за осъществяване на дейността разпределение на природен газ № Л-440-08/30.03.2015 г. и лицензия за осъществяване на дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител № Л-440-12/30.03.2015 г. на обособена територия на община Разлог само и единствено на „Овергаз Мрежи“ АД с ЕИК 130533432, със седалище и адрес на управлене Република БЪЛГАРИЯ, област, София, община София, гр. София 1407, ул. „Филип Кутев“ № 5.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: CNT-1600634/01.11.2019г.
Benaming:

Разпределение и снабдяване с природен газ за отопление на сградите на „МБАЛ — Разлог“ ЕООД

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/11/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Газоразпределително предприятие „Овергаз Мрежи“ АД
Nationaal identificatienummer: 130533432
Postadres: ул. „Филип Кутев“ № 5
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1407
Land: Bulgarije
E-mail: gas@overgas.bg
Telefoon: +359 80011211
Fax: +359 80011211

Internetadres: www.overgas.bg

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 72 347.92 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020