Leveringen - 253626-2020

02/06/2020    S105

Duitsland-Duisburg: Telefooncentrales

2020/S 105-253626

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH
Postadres: Bungertstraße 27
Plaats: Duisburg
NUTS-code: DEA12 Duisburg, Kreisfreie Stadt
Postcode: 47053
Land: Duitsland
E-mail: vollnhalsb@dvv.de
Telefoon: +49 2036043239
Fax: +49 2036044903239

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dvv.de

Adres van het kopersprofiel: http://einkaufsportal.duisburg.de

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Erweiterung der bestehenden Unify Telekommunikationsinfrastruktur für die Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH

Referentienummer: 2019-0115
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32551200 Telefooncentrales
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 738 872.87 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45314100 Installeren van telefooncentrales
45314200 Installeren van telefoonlijnen
50334110 Onderhoud van telefoonnetwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA12 Duisburg, Kreisfreie Stadt

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 235-575251

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Auftragsvergabe Telefonbau Schneider GmbH & Co. KG

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/02/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Telefonbau Schneider GmbH & Co. KG
Postadres: Heinrich-Hertz-Str. 31
Plaats: Erkrath
NUTS-code: DEA12 Duisburg, Kreisfreie Stadt
Postcode: 40699
Land: Duitsland
E-mail: evergabe.erkrath@telefonbau-schneider.de
Telefoon: +49 211250060

Internetadres: https://www.telefonbau-schneider.de

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 738 872.87 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020