Leveringen - 253632-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Târgoviște: Vlees

2020/S 105-253632

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Direcția de Asistență Socială
Nationaal identificatienummer: 4344406
Postadres: Str. Unirii, Pavilion B2, nr. 24-26
Plaats: Târgoviște
NUTS-code: RO313 Dâmboviţa
Postcode: 130082
Land: Roemenië
Contactpersoon: Oana Atanasiu
E-mail: office@das-targoviste.ro
Telefoon: +40 245640694
Fax: +40 245640694

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.das-targoviste.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziție publică carne și produse din carne

Referentienummer: 3404/A
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15110000 Vlees
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Prezenta licitatie are ca obiect asigurarea necesitatilor de carne de pasare refrigerata, carne de porc, carne de vita, produse pe baza de carne de pasare, produse pe baza de carne de porc si produse pe baza de carne de miel pentru Cantina de Ajutor Social, centrele si cresele din subordinea Directiei de Asistenta Sociala Targoviste, pe o perioada de 12 luni.

Nr. de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor este: 9. Termenul-limita exprimat in numar de zile in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari este in a treia zi inainte de depunerea ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 799 394.40 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

2. Carne de porc

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15113000 Varkensvlees
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313 Dâmboviţa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cantina de Ajutor Social, Str. Tudor Vladimirescu nr. 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitie publica – carne de porc necesara asigurarii hranei beneficiarilor Cantinei de Ajutor Social si centrelor din subordinea Directiei de Asistenta Sociala Targoviste.

Valoarea celui mai mare contract subecvent: 29 508,01 RON fara TVA.

Cantitate – conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Nr. de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor este de: 9.

Termenul-limita exprimat in numar de zile in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari este in a 3-a zi inainte de depunerea ofertelor.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

6. Produse pe bază de carne de miel

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15115100 Lamsvlees
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313 Dâmboviţa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cantina de Ajutor Social, Str. Tudor Vladimirescu nr. 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitie publica produse pe baza de carne de miel necesara asigurarii hranei beneficiarilor Cantinei de Ajutor Social si Centrelor din subordinea Directiei de Asistenta Sociala Targoviste.

Valoarea celui mai mare contract subecvent: 627 RON fara TVA.

Cantitate-conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Nr. de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor este de: 9.

Termenul-limita exprimat in numar de zile in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari este in a 3-a zi inainte de depunerea ofertelor.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

5. Produse pe bază de carne de porc

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15131400 Varkensproducten
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313 Dâmboviţa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cantina de Ajutor Social Targoviste, Str. Tudor Vladimirescu nr. 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitie publica produse pe baza de carne de porc necesara asigurarii hranei beneficiarilor Cantinei de Ajutor Social si centrelor din subordinea Directiei de Asistenta Sociala Targoviste.

Valoarea celui mai mare contract subecvent: 29 005,05 RON fara TVA.

Cantitate: conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Nr. de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor este de: 9.

Termenul-limita exprimat in numar de zile in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari este in a 3-a zi inainte de depunerea ofertelor.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Carne pasăre refrigerata

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15112100 Vers gevogelte
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313 Dâmboviţa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cantina de Ajutor Social, Str. Tudor Vladimirescu nr. 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitie publica carne pasare refrigerata necesara asigurarii hranei beneficiarilor Cantinei de Ajutor Social, centrelor si creselor din subordinea Directiei de Asistenta Sociala Targoviste.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 50 454,74 RON fara TVA.

Cantitate – conform caietului de sarcini.

Nr. de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor este de: 9.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Nr. de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor este de: 9.

Termenul-limita exprimat in numar de zile in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari este in a 3-a zi inainte de depunerea ofertelor.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

4. Produse pe bază de carne de pasăre

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15131500 Pluimveeproducten
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313 Dâmboviţa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cantina de Ajutor Social, Str. Tudor Vladimirescu nr. 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitie publica produse pe baza de carne de pasare necesara asigurarii hranei beneficiarilor Cantinei de Ajutor Social, centrelor si creselor din subordinea Directiei de Asistenta Sociala Targoviste.

Valoarea celui mai mare contract subecvent: 13 127,3 RON fara TVA.

Cantitate-conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Nr. de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor este de: 9.

Termenul-limita exprimat in numar de zile in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari este in a 3-a zi inainte de depunerea ofertelor.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

3. Carne de vită

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15111100 Rundvlees
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO313 Dâmboviţa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cantina de Ajutor Social, Str. Tudor Vladimirescu nr. 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitie publica produse pe baza de carne de pasare necesara asigurarii hranei beneficiarilor Cantinei de Ajutor Social, centrelor si creselor din subordinea Directiei de Asistenta Sociala Targoviste.

Valoarea celui mai mare contract subecvent: 4 063 RON fara TVA.

Cantitate-conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Nr. de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor este de: 9.

Termenul-limita exprimat in numar de zile in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari este in a 3-a zi inainte de depunerea ofertelor.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 058-138291
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5806/A
Perceel nr.: 4
Benaming:

4. Produse pe bază de carne de pasăre

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 11
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 11
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Imdia S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15884509
Postadres: Str. Silozului nr. 1
Plaats: Aninoasa
NUTS-code: RO313 Dâmboviţa
Postcode: 137005
Land: Roemenië
E-mail: gabi.ciuciuc@imdia.ro
Telefoon: +40 245211550
Fax: +40 245211551

Internetadres: www.imdia.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 515 199.00 RON
Laagste offerte: 5 547.35 RON / Hoogste offerte: 271 555.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5804/A
Perceel nr.: 3
Benaming:

3. Carne de vită

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Comsoradi S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 6202149
Postadres: Str. Bucegi nr. 14
Plaats: Buzău
NUTS-code: RO222 Buzău
Postcode: 120208
Land: Roemenië
E-mail: comsoradi2008@yahoo.com
Telefoon: +40 238417172
Fax: +40 238720257

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 010 101.00 RON
Laagste offerte: 16 055.23 RON / Hoogste offerte: 776 876.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5807/A
Perceel nr.: 4
Benaming:

4. Produse pe bază de carne de pasăre

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 11
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 11
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Imdia S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15884509
Postadres: Str. Silozului nr. 1
Plaats: Aninoasa
NUTS-code: RO313 Dâmboviţa
Postcode: 137005
Land: Roemenië
E-mail: gabi.ciuciuc@imdia.ro
Telefoon: +40 245211550
Fax: +40 245211551

Internetadres: www.imdia.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 42 759.35 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 518.40 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5805/A
Perceel nr.: 3
Benaming:

3. Carne de vită

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Comsoradi S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 6202149
Postadres: Str. Bucegi nr. 14
Plaats: Buzău
NUTS-code: RO222 Buzău
Postcode: 120208
Land: Roemenië
E-mail: comsoradi2008@yahoo.com
Telefoon: +40 238417172
Fax: +40 238720257

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 776 876.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020