Leveringen - 253633-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Letland-Jelgava: Meubilair

2020/S 105-253633

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Jelgavas pilsētas dome
Nationaal identificatienummer: 90000042516
Postadres: Lielā iela 11
Plaats: Jelgava
NUTS-code: LV00 Latvija
Postcode: LV-3001
Land: Letland
Contactpersoon: Indra Soldāne
E-mail: Indra.Soldane@dome.jelgava.lv
Telefoon: +371 63005546

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.jelgava.lv

Adres van het kopersprofiel: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/319

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Pašvaldība
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Jelgavas Amatu vidusskolā

Referentienummer: JPD 2020/8/AK
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39100000 Meubilair
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Jelgavas Amatu vidusskolā.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 102 752.03 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Korpusa mēbeles

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39100000 Meubilair
39160000 Schoolmeubilair
39121000 Schrijftafels en tafels
39141000 Keukenmeubilair en apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV009 Zemgale
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jelgava.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Jelgavas Amatu vidusskolā.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Nr. 8.1.3.0/17/I/004 “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2. kārta”.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Krēsli

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39100000 Meubilair
39111000 Zitmeubelen
39112000 Rechte stoelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV009 Zemgale
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jelgava.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Jelgavas Amatu vidusskolā.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Nr. 8.1.3.0/17/I/004 “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2. kārta”.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Metāla mēbeles

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39100000 Meubilair
39150000 Divers meubilair en uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV009 Zemgale
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jelgava.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Jelgavas Amatu vidusskolā.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Nr. 8.1.3.0/17/I/004 “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2. kārta”.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 027-060963
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Korpusa mēbeles

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SIA “NV Stils”
Nationaal identificatienummer: 40003586202
Postadres: Kandavas iela 4–1
Plaats: Daugavpils
NUTS-code: LV00 Latvija
Postcode: LV-5401
Land: Letland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 87 070.54 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 69 503.91 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Krēsli

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SIA “VITRUM mēbeles un iekārtas”
Nationaal identificatienummer: 50103818531
Postadres: Gunāra Astras iela 3A
Plaats: Rīga
NUTS-code: LV00 Latvija
Postcode: LV-1084
Land: Letland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 34 814.60 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 26 534.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Metāla mēbeles

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SIA “NV Stils”
Nationaal identificatienummer: 40003586202
Postadres: Kandavas iela 4–1
Plaats: Daugavpils
NUTS-code: LV00 Latvija
Postcode: LV-5401
Land: Letland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 172.75 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 714.12 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postadres: Eksporta iela 6
Plaats: Rīga
Postcode: LV-1010
Land: Letland
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telefoon: +371 67326719
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postadres: Eksporta iela 6
Plaats: Rīga
Postcode: LV-1010
Land: Letland
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telefoon: +371 67326719
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020