Leveringen - 253660-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Neuss: Voertuigen voor wegenonderhoud tijdens de winter

2020/S 105-253660

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH
Postadres: Moselstr. 27a
Plaats: Neuss
NUTS-code: DEA1D Rhein-Kreis Neuss
Postcode: 41464
Land: Duitsland
Contactpersoon: M. Heitland, O. Negele
E-mail: vergabe@awl-neuss.de
Telefoon: +49 2131 / 12448-11
Fax: +49 2131/1244881

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.awl-neuss.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Kommunalunternehmen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Abfall- und Wertstofflogistik, Straßenreinigung und Winterdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beschaffung von drei Straßenreinigungs- und Winterdienstmaschinen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34143000 Voertuigen voor wegenonderhoud tijdens de winter
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Die Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH benötigt für die Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes drei Straßenreinigungs- und Winterdienstmaschinen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 381 569.69 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Beschaffung einer Kleinkehrmaschine mit Knickgelenk und Wechselvorrichtung

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144430 Straatveegvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
NUTS-code: DEA NORDRHEIN-WESTFALEN
NUTS-code: DEA1 Düsseldorf
NUTS-code: DEA1D Rhein-Kreis Neuss
Voornaamste plaats van uitvoering:

Moselstraße 27a

41464 Neuss

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Die Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH benötigt für die Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes eine Kleinkehrmaschine mit Knickgelenk und Wechselvorrichtung. Der Einsatz erfolgt in ebener Topographie.

Das Fahrzeug besteht aus den nachfolgend aufgeführten Komponenten:

— Fahrgestell;

— Kehraufbau mit Kehreinheit;

— Wildkrautbesen.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Beschaffung von zwei Geräteträgern mit Winterdienstausrüstung

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34143000 Voertuigen voor wegenonderhoud tijdens de winter
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
NUTS-code: DEA NORDRHEIN-WESTFALEN
NUTS-code: DEA1 Düsseldorf
NUTS-code: DEA1D Rhein-Kreis Neuss
Voornaamste plaats van uitvoering:

Moselstraße 27a

41464 Neuss

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Die Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH benötigt für die Durchführung des Winterdienstes 2 Geräteträger mit Winterdienstausrüstung. Der Einsatz erfolgt überwiegend in ebener Topographie.

Das Fahrzeug besteht aus den nachfolgend aufgeführten Komponenten:

— Fahrgestell;

— Streuautomat;

— Keil-Vario-Schneepflug.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 032-074667
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020/2
Perceel nr.: 1
Benaming:

Beschaffung einer Kleinkehrmaschine mit Knickgelenk und Wechselvorrichtung

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: HAKO GmbH
Postadres: Hermann-Drescher-Weg 16
Plaats: Essen
NUTS-code: DEA13 Essen, Kreisfreie Stadt
Postcode: 45329
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 109 526.12 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020/2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Beschaffung von 2 Geräteträgern mit Winterdienstausrüstung

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: HAKO GmbH
Postadres: Hermann-Drescher-Weg 16
Plaats: Essen
NUTS-code: DEA13 Essen, Kreisfreie Stadt
Postcode: 45329
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 272 043.57 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Rheinland – Spruchkörper Köln
Postadres: Zeughausstraße 2-10
Plaats: Köln
Postcode: 50606
Land: Duitsland
E-mail: poststelle@brd.nrw.de
Telefoon: +49 2211473116
Fax: +49 2211472889

Internetadres: https://www.brd.nrw.de/organisation/vergabekammer/index.html

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020