Leveringen - 253669-2020

02/06/2020    S105

Ierland-Wexford: Voertuigen voor wegenonderhoud

2020/S 105-253669

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wexford County Council
Nationaal identificatienummer: N/A
Postadres: County Hall, Carricklawn
Plaats: Wexford
NUTS-code: IE052 South-East
Land: Ierland
Contactpersoon: Sharon Ryan
E-mail: procurement@wexfordcoco.ie
Telefoon: +353 539196243

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wexfordcoco.ie

Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/1199

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suppy of 1 No New 6 x 2 Velocity Patcher

Referentienummer: 34/MYard/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144400 Voertuigen voor wegenonderhoud
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Supply of 1 No new single operator 6 x 2 velocity patcher

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 268 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
34114000 Speciale voertuigen
34140000 Zware motorvoertuigen
34144000 Motorvoertuigen voor speciale doeleinden
34144440 Splitstrooiers
34144700 Bedrijfswagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE052 South-East
Voornaamste plaats van uitvoering:

Carricklawn, Wexford.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Supply of 1 No new single operator 6 x 2 velocity patcher.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 204-496154
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Suppy of 1 No New 6 x 2 velocity patcher

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Archway Products Ltd
Nationaal identificatienummer: IE6552036F
Postadres: Jamestown Carrick on Shannon, Co. Leitrim
Plaats: Carrick-On-Shannon
NUTS-code: IE052 South-East
Land: Ierland
E-mail: sales@archwayproducts.com
Telefoon: +353 719624753
Fax: +353 719624810

Internetadres: http://archwayproducts.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 268 000.00 EUR / Hoogste offerte: 268 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: High Court
Postadres: The Four Courts, Inns Quay
Plaats: Dublin 7
Land: Ierland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020