Leveringen - 253672-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Värnamo: Grondverzetmachines

2020/S 105-253672

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: VÄRNAMO KOMMUN
Nationaal identificatienummer: 212000-0555
Postadres: Upphandlingsförvaltningen
Plaats: Värnamo
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 331 83
Land: Zweden
E-mail: stefan.h.goodwin@varnamo.se
Telefoon: +46 370-377143
Fax: +46 370-377769

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.varnamo.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Teknik

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Transport- anläggningsmaskintjänster

Referentienummer: UHN.2019.247
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
43210000 Grondverzetmachines
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Avtalet omfattar Värnamo kommun och Värnamo Energi:s behov av transport och anläggningsmaskintjänster för bland annat mark- och gatuarbeten inklusive förare.

Fordon och maskiner som kommer att avropas är bl.a. lastbilar för materialtransport, hjullastare, band & hjulburna grävmaskiner. Uppdragen avser både planerade projekt och akuta händelser som exempelvis vattenläckor. Tjänster av entreprenadtyp är undantagna från detta avtal samt Beställarens användning av egna fordon och maskiner.

Ingen specifik volym garanteras då den verkliga volymen både kan överstiga/understiga angivna volymer.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupp A Fordon och maskiner

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43210000 Grondverzetmachines
43260000 Laadschoppen, graafmachines en laadschoppen en mijnbouwmachines
43200000 Grondverzet- en graafmachines, en bijbehorende onderdelen
43310000 Machines voor civiele techniek
43320000 Bouwuitrusting
43300000 Machines en uitrusting voor de bouw
43000000 Machines voor de mijnbouw, steengroeven en voor de bouw
45510000 Verhuur van kranen met bedieningspersoneel
45520000 Verhuur van grondverzetmachines met bedieningspersoneel
45500000 Verhuur van bouw- en civieltechnische installaties en uitrusting met bedieningspersoneel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE211 Jönköpings län
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Avtalet omfattar Värnamo kommun och Värnamo Energi:s behov av transport och anläggningsmaskintjänster för bland annat mark- och gatuarbeten inklusive förare.

Fordon och maskiner som kommer att avropas är bl.a. lastbilar för materialtransport, hjullastare, band & hjulburna grävmaskiner. Uppdragen avser både planerade projekt och akuta händelser som exempelvis vattenläckor. Tjänster av entreprenadtyp är undantagna från detta avtal samt Beställarens användning av egna fordon och maskiner.

Ingen specifik volym garanteras då den verkliga volymen både kan överstiga/understiga angivna volymer.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupp B Lastbilstransporter

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43210000 Grondverzetmachines
43260000 Laadschoppen, graafmachines en laadschoppen en mijnbouwmachines
43200000 Grondverzet- en graafmachines, en bijbehorende onderdelen
43310000 Machines voor civiele techniek
43320000 Bouwuitrusting
43300000 Machines en uitrusting voor de bouw
43000000 Machines voor de mijnbouw, steengroeven en voor de bouw
45510000 Verhuur van kranen met bedieningspersoneel
45520000 Verhuur van grondverzetmachines met bedieningspersoneel
45500000 Verhuur van bouw- en civieltechnische installaties en uitrusting met bedieningspersoneel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE211 Jönköpings län
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Avtalet omfattar Värnamo kommun och Värnamo Energi:s behov av transport och anläggningsmaskintjänster för bland annat mark- och gatuarbeten inklusive förare.

Fordon och maskiner som kommer att avropas är bl.a. lastbilar för materialtransport, hjullastare, band & hjulburna grävmaskiner. Uppdragen avser både planerade projekt och akuta händelser som exempelvis vattenläckor. Tjänster av entreprenadtyp är undantagna från detta avtal samt Beställarens användning av egna fordon och maskiner.

Ingen specifik volym garanteras då den verkliga volymen både kan överstiga/understiga angivna volymer.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupp C övriga maskiner

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43210000 Grondverzetmachines
43260000 Laadschoppen, graafmachines en laadschoppen en mijnbouwmachines
43200000 Grondverzet- en graafmachines, en bijbehorende onderdelen
43310000 Machines voor civiele techniek
43320000 Bouwuitrusting
43300000 Machines en uitrusting voor de bouw
43000000 Machines voor de mijnbouw, steengroeven en voor de bouw
45510000 Verhuur van kranen met bedieningspersoneel
45520000 Verhuur van grondverzetmachines met bedieningspersoneel
45500000 Verhuur van bouw- en civieltechnische installaties en uitrusting met bedieningspersoneel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE211 Jönköpings län
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Avtalet omfattar Värnamo kommun och Värnamo Energi:s behov av transport och anläggningsmaskintjänster för bland annat mark- och gatuarbeten inklusive förare.

Fordon och maskiner som kommer att avropas är bl.a. lastbilar för materialtransport, hjullastare, band & hjulburna grävmaskiner. Uppdragen avser både planerade projekt och akuta händelser som exempelvis vattenläckor. Tjänster av entreprenadtyp är undantagna från detta avtal samt Beställarens användning av egna fordon och maskiner.

Ingen specifik volym garanteras då den verkliga volymen både kan överstiga/understiga angivna volymer.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 066-156847
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Jönköping
Postadres: Box 2201
Plaats: Jönköping
Postcode: 550 02
Land: Zweden
E-mail: forvaltningsrattenijonkoping@dom.se
Telefoon: +46 36-156600
Fax: +46 36-156655

Internetadres: http://www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020