Leveringen - 253682-2020

02/06/2020    S105

Duitsland-Freiburg im Breisgau: Software en informatiesystemen

2020/S 105-253682

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Generalzolldirektion Zentrale Beschaffungsstelle der Bundesfinanzverwaltung
Postadres: Sautierstraße 32
Plaats: Freiburg
NUTS-code: DE13 Freiburg
Postcode: 79104
Land: Duitsland
E-mail: caroline.herbster@zoll.bund.de
Telefoon: +49 228303-16623
Fax: +49 228303-49819

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zoll.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

NUIX Softwarepflege für das ZKA

Referentienummer: 342-2020-0085
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Softwarepflege für NUIX Lizenzen für das ZKA, ZFA Berlin Brandenburg und ZFA Essen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72260000 Diensten in verband met software
72267000 Onderhouds- en reparatiediensten voor software
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA2 Köln
Voornaamste plaats van uitvoering:

51069 Köln

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Für das ZKA:

— 2 x NUIX Invesigation Lab Softwarepflege;

— 16 x NUIX Investigation & Response Softwarepflege.

Für ZFA Berlin Brandenburg:

— 1 x NUIX Invesigation Lab Softwarepflege;

— 4 x NUIX Investigation & Response Softwarepflege.

Für ZFA Essen:

— 8 x NUIX Investigation & Response Softwarepflege;

— 1 x NUIX Management Server Softwarepflege – 5 x NUIX Investigation ARX Softwarepflege.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten
Verklaring:

Es handelt sich um einen Auftrag, der aufgrund eines Ausschließlichkeitsrechts (Urheberrecht) seitens des Herstellers der Software ausschließlich von einem vom Hersteller benannten Unternehmen erfüllt werden darf.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

NUIX Softwarepflege für das ZKA

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SVA System Vertrieb Alexander
Postadres: Monbijouplatz 10
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE300 Berlin
Postcode: 10178
Land: Duitsland
E-mail: ausschreibung@sva.de
Telefoon: +49 1511/8026007
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Postadres: Villemomblerstr. 76
Plaats: Bonn
Postcode: 53123
Land: Duitsland
Fax: +49 2289499-163
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020