Leveringen - 253704-2020

02/06/2020    S105

Roemenië-Boekarest: Videobewakingsuitrusting

2020/S 105-253704

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Serviciul de Protecție și Pază – UM 0149 F București
Nationaal identificatienummer: 4283635
Postadres: Bulevardul Geniului nr. 42B
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 060117
Land: Roemenië
Contactpersoon: Pena Victor Sorin
E-mail: david.cristian@spp.ro
Telefoon: +40 214081046
Fax: +40 213122649

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spp.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru de furnizare, instalare și punere în funcțiune sisteme de afișaj tip video wall pentru surse multiple

Referentienummer: N
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32323500 Videobewakingsuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acordul-cadru va avea ca obiect furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a sistemelor de afișaj tip video wall pentru surse multiple conform caracteristicilor descrise in caietul de sarcini.

Solicitările de clarificări se vor transmite cu cel puțin 14 zile inaintea datei-limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu 10 zile inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 961 010.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bucuresti, Bulevardul Geniului nr. 42B, sector 6.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Se vor achizitiona sisteme de afișaj tip video wall pentru surse multiple astfel:

— cantitate estimată acord-cadru: minimum 2 sisteme-maximum 3 sisteme;

— cantitate estimată contract subsecvent: minimum 1 sistem-maximum 2 sisteme.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnică se referă la termenul de instalare și punere în funcțiune a sistemelor, termen care curge de la data livrării și recepției tuturor componentelor / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 022-047406
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: N 885
Benaming:

Contract subsecvent de furnizare nr. 1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Syntegra Security S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO24827308
Postadres: Str. General Rosetti R. Radu nr. 4
Plaats: Onești
NUTS-code: RO211 Bacău
Postcode: 601038
Land: Roemenië
E-mail: office@syntegras.ro
Telefoon: +4 0733460552

Internetadres: www.syntegras.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 980 505.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: N 884
Benaming:

Acord-cadru de furnizare, instalare și punere în funcțiune sisteme de afișaj tip video wall pentru surse multiple

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Syntegra Security S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO24827308
Postadres: Str. General Rosetti R. Radu nr. 4
Plaats: Onești
NUTS-code: RO211 Bacău
Postcode: 601038
Land: Roemenië
E-mail: office@syntegras.ro
Telefoon: +4 0733460552

Internetadres: www.syntegras.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 980 505.00 RON
Laagste offerte: 980 505.00 RON / Hoogste offerte: 980 505.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: N 1513
Benaming:

Contract subsecvent de furnizare nr. 2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Syntegra Security S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO24827308
Postadres: Str. General Rosetti R. Radu nr. 4
Plaats: Onești
NUTS-code: RO211 Bacău
Postcode: 601038
Land: Roemenië
E-mail: office@syntegras.ro
Telefoon: +4 0733460552

Internetadres: www.syntegras.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 980 505.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020