Leveringen - 253718-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Saintes: Schoolbenodigdheden

2020/S 105-253718

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Communauté d'agglomération de Saintes
Postadres: Square André Maudet
Plaats: Saintes
NUTS-code: FRI32 Charente-Maritime
Postcode: 17100
Land: Frankrijk
E-mail: Marches-publics@ville-saintes.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fournitures scolaires et pédagogiques — travaux manuels et livres

Referentienummer: CDA-VILLE-F-01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39162110 Schoolbenodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

— fournitures Scolaires et pédagogiques — travaux manuels et livres.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 272 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1: fourniture et livraison de fournitures scolaires

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39162110 Schoolbenodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI32 Charente-Maritime
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— fourniture et livraison de fournitures scolaires.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valzrut technique / Weging: 55
Prijs - Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2: fourniture et livraison de fournitures pour travaux manuels

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
37820000 Kunstbenodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI32 Charente-Maritime
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— fourniture et livraison de fournitures pour travaux manuels.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valzrut technique / Weging: 55
Prijs - Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 3: fourniture et livraison de manuels scolaires et matériels d'accompagnement

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22111000 Schoolboeken
22112000 Handboeken
22113000 Bibliotheekboeken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI32 Charente-Maritime
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— fourniture et livraison de manuels scolaires et matériels d'accompagnement.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valzrut technique / Weging: 55
Prijs - Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 162-398028
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Fournitures scolaires

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/02/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lacoste
Postadres: 15, allée de la Sarriette
Plaats: Le Thor
NUTS-code: FRL06 Vaucluse
Postcode: 84250
Land: Frankrijk

Internetadres: https://www.lacostedbo.fr/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 160 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 160 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Travaux manuels

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/02/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pichon
Postadres: 97, rue Jean Perrin
Plaats: La Talaudière
NUTS-code: FRK25 Loire
Postcode: 42353
Land: Frankrijk

Internetadres: https://www.pichon.fr/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 64 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 64 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Manuels scolaires et matériels d'accompagnement

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/02/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Saliba
Postadres: 1, allée de la Grève
Plaats: Saintes
NUTS-code: FRI32 Charente-Maritime
Postcode: 17100
Land: Frankrijk

Internetadres: http://www.librairiesaintes.com/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 48 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 48 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif
Postadres: 15, rue de Blossac
Plaats: Poitiers
Postcode: 86000
Land: Frankrijk

Internetadres: http://poitiers.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020