TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 253720-2018

13/06/2018    S111    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Oostenrijk-Wien-Flughafen: Bewakingssysteem met gesloten circuit

2018/S 111-253720

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Flughafen Wien AG
Postfach 1
Wien-Flughafen
1300
Oostenrijk
Telefoon: +431 7007-23939
E-mail: a.eder@viennaairport.com
Fax: +431 7007-22117
NUTS-code: AT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.viennaairport.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.auftrag.at
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Susan Abmeier
Office Park 1 Objekt 680
Wien-Flughafen
1300
Oostenrijk
E-mail: s.abmeier@viennaairport.com
NUTS-code: AT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.viennaairport.com

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Abgabestelle für Teilnahmeanträge bzw. Angebote
Flughafen Wien AG
Wien-Flughafen
1300
Oostenrijk
Contactpersoon: Zentraler Einkauf, Office Park 3, 3. Stock
E-mail: s.abmeier@viennaairport.com
NUTS-code: AT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.viennaairport.com

I.6)Hoofdactiviteit
Luchthavenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lieferung, Montage und Wartung eines Alarmmanagement- und Videomanagementsystems

Referentienummer: Z-2018-061
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32235000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung, Montage und Wartung eines Alarmmanagement- und Videomanagementsystems für die Flughafen Wien AG

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Flughafen Wien

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung, Montage und Wartung eines Alarmmanagement- und Videomanagementsystems Details siehe Teilnahmebedingungen

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 120
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Siehe Teilnahmebedingungen.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 10
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Siehe Teilnahmebedingungen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Siehe Teilnahmebedingungen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Siehe Teilnahmebedingungen.

Eventuele minimumeisen:

Siehe Teilnahmebedingungen.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Siehe Teilnahmebedingungen.

Eventuele minimumeisen:

Siehe Teilnahmebedingungen.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Siehe Teilnahmebedingungen.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Siehe Teilnahmebedingungen.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Siehe Teilnahmebedingungen.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Siehe Teilnahmebedingungen.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Siehe Teilnahmebedingungen.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/06/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Nationale Erkennungsnummer: [L-650945-8612]

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Bundesverwaltungsgericht
Erdbergstraße 192 – 196
Wien
1030
Oostenrijk
Telefoon: +43 1/60149/0
E-mail: einlaufstelle@bvwg.gv.at
Fax: +43 1/53109/153357
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Bundesverwaltungsgericht
Erdbergstraße 192 – 196
Wien
1030
Oostenrijk
E-mail: einlaufstelle@bvwg.gv.at
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/06/2018