Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Diensten - 253741-2015

Beknopt weergeven

21/07/2015    S138

Italië-Parma: Voedselketenanalyse van geselecteerde soorten aquacultuurproducten: identificatie en monitoring van kwetsbaarheden en drijfveren inzake verandering voor de identificatie van opkomende risico's

2015/S 138-253741

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)
Postadres: via Carlo Magno 1A
Plaats: Parma PR
Postcode: 43126
Land: Italië

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Elektronische toegang tot informatie : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=986

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=986

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Voedselketenanalyse van geselecteerde soorten aquacultuurproducten: identificatie en monitoring van kwetsbaarheden en drijfveren inzake verandering voor de identificatie van opkomende risico's.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 8: Diensten voor onderzoek en ontwikkeling
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: in de kantoren van de contractant.
NUTS-code
II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft een overheidsopdracht
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
De resultaten van dit project moeten aanwijzingen opleveren over de toepasbaarheid van de voedselketenanalyse voor de identificatie van kwetsbaarheden en opkomende risico's met betrekking tot bepaalde soorten zoutwatervissen uit de aquacultuur. Deze resultaten dienen ter informatie en moeten gericht zijn op activiteiten van de EFSA inzake het verzamelen van gegevens over opkomende risico's. Bovendien moeten de resultaten van dit project ervoor zorgen dat geïnteresseerde besluitvormers op maat gemaakte beheerstrategieën voor beperkende maatregelen kunnen ontwikkelen.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

73000000 Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
De prijsoffertes moeten schommelen tussen 250 000 EUR en 300 000 EUR. De bovengrens van 300 000 EUR vormt het maximum en elke inschrijving die meer bedraagt dan dit maximum, wordt automatisch uitgesloten van verdere beoordeling. Gelieve op te merken dat het minimum indicatief is.
Geraamde waarde zonder btw:
Tussen 250 000 en 300 000 EUR
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Periode in maanden: 36 (vanaf de gunning van de opdracht)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
Zie de aanbestedingsstukken.
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Zie de aanbestedingsstukken.
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: zoals gedetailleerd beschreven in onderdeel 2 van het online beschikbare bestek.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: zoals gedetailleerd beschreven in onderdeel 2 van het online beschikbare bestek.
Eventuele minimumeisen: zoals gedetailleerd beschreven in onderdeel 2 van het online beschikbare bestek.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
zoals gedetailleerd beschreven in onderdeel 2 van het online beschikbare bestek.
Eventuele minimumeisen:
zoals gedetailleerd beschreven in onderdeel 2 van het online beschikbare bestek.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: neen
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast: ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: ja
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling: zie deel 3 en bijlage 2 bij de aanbestedingsstukken.
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
OC/EFSA/SCER/2015/02.
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
11.9.2015
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Elke officiële EU-taal
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Periode in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14.9.2015 - 14:30

Plaats:

kantoren van de EFSA, Parma.

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja
Extra inlichtingen over toegelaten personen en openingsprocedure: 1 gemachtigd vertegenwoordiger per inschrijver mag de opening als waarnemer bijwonen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen
De aanbestedingsstukken kunnen worden gedownload op het adres vermeld in I.1. De website zal regelmatig worden bijgewerkt en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om deze tijdens de inschrijvingsperiode te controleren op updates en wijzigingen.
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: eventuele opmerkingen in verband met de gunningsprocedure mogen naar de aanbestedende dienst vermeld in I.1 worden verstuurd.

Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen 2 jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten, waarop deze klacht is gebaseerd, te weten bent gekomen een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (ga naar http://www.ombudsman.europa.eu). Dergelijke klacht leidt niet tot een opschorting van de termijn voor het instellen van een beroep, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep. Binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld bij de dienst vermeld in VI.4.1.

VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
9.7.2015