Leveringen - 253743-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Las Palmas de Gran Canaria: Telefooncentrales

2020/S 105-253743

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dirección Gerencia Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín
Nationaal identificatienummer: Q8555011I
Postadres: Barranco de la Ballena, s/n
Plaats: Las Palmas de Gran Canaria
NUTS-code: ES70 Canarias
Postcode: 35019
Land: Spanje
Contactpersoon: Dirección Gerencia Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín
E-mail: dmarcabs@gobiernodecanarias.org

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8GYnpPhL%2F2MQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro, instalación del equipamiento y mantenimiento la centralita telefónica

Referentienummer: 51/M/20/SU/GE/A/I049
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32551200 Telefooncentrales
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro, instalación del equipamiento y mantenimiento la centralita telefónica.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 250 886.68 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64214200 Telefooncentralediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES705 Gran Canaria
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, barranco de la Ballena, s/n, 35019 Las Palmas de Gran Canaria.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro, instalación del equipamiento y mantenimiento la centralita telefónica.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Ampliación del periodo de soporte respecto al mínimo establecido tres años / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Aplicación o sistema que permita la conexión de un smartphone al sistema como una extensión SIP / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Inclusión sin coste adicional para el hospital de clientes softphone con sus respectivas licencias e integrados en el sistema / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Inclusión sin coste adicional para el hospital de extensiones IP con sus respectivos terminales / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Inclusión sin coste adicional para el hospital de terminales gama baja tipo DECT-SIP / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Coste de adquisición / Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 012-023278
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 56/20
Benaming:

Suministro, instalación del equipamiento y mantenimiento la centralita telefónica

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Telefónica de España, S. A. U.
Nationaal identificatienummer: A82018474
Postadres: Gran Vía, 28
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28013
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 258 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 250 886.68 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
Postadres: C/ Fernando Guanarteme, 2, planta 0
Plaats: Las Palmas de Gran Canaria
Postcode: 35007
Land: Spanje
E-mail: tacpcac.chac@gobiernodecanarias.org
Telefoon: +034 928303000
Fax: +034 928303066

Internetadres: https://sede.gobcan.es/hacienda/hacienda/area_personal

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
Postadres: C/ Fernando Guanarteme, 2, planta 0
Plaats: Las Palmas de Gran Canaria
Postcode: 35007
Land: Spanje
E-mail: tacpcac.chac@gobiernodecanarias.org
Telefoon: +034 928303000
Fax: +034 928303066

Internetadres: https://sede.gobcan.es/hacienda/hacienda/area_personal

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020