Služby - 253762-2015

Zobrazit zhuštěný náhled

21/07/2015    S138    Účetní dvůr - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Lucembursko-Lucemburk: Údržba a vývoj informačních systémů založených na nástroji MS Project Server

2015/S 138-253762

Oznámení o zakázce

Služby

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Evropský účetní dvůr
12, rue Alcide de Gasperi
K rukám: Oddělení pro nabídková řízení a smlouvy
1615 Lucemburk
Lucembursko
Tel.: +352 4398-47611
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Fax: +352 4398-46667

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.eca.europa.eu

Elektronický přístup k informacím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=985

Další informace lze získat: na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: na výše uvedených kontaktních místech

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány: Evropský účetní dvůr
12, rue Alcide de Gasperi
K rukám: recepce
1615 Lucemburk
Lucembursko
Tel.: +352 4398-1
Fax: +352 4398-46946
Internetová adresa: http://www.eca.europa.eu

I.2)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.3)Hlavní předmět činnosti
Hospodářské a finanční záležitosti
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Údržba a vývoj informačních systémů založených na nástroji MS Project Server.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 7: Počítačové zpracování dat a s tím spojené služby
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Lucemburk.
Kód NUTS
II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
Rámcová smlouva s jediným účastníkem

Doba platnosti rámcové smlouvy

v letech: 4

Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy

Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 900 000 EUR
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Účelem této výzvy k podání nabídek je získat služby pro vývoj, údržbu, studium a podporu informačních systémů Evropského účetního dvora založených na nástroji MS Project Server. To zahrnuje, mimo jiné, údržbu a podporu (S1) stávajících informačních systémů (IS) Účetního dvora uvedených ve specifikacích nabídkového řízení, vývoj (S2) nových služeb a aplikací a integraci těchto aplikací s jinými IS Účetního dvora a poradenské služby (S3) v oblasti informačních systémů založených na technologiích MS Project Server. Zahrnuty jsou tyto služby: činnosti řízení projektu, předběžné analýzy, studie proveditelnosti, prototypy/modely, analýza, návrh, vývoj, testování, instalace, parametrizace, dokumentace, školení, uživatelská podpora a poradenství, jakož i poradenství v oblasti informačních systémů založených na technologiích MS Project Server.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

72000000, 72260000, 72267000, 72262000

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 48 (ode dne zadání zakázky)

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
Ne.
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Účetní dvůr provede platbu do 30 dnů od přijetí faktury za předpokladu, že dodávky byly přijaty.
Platby za služby budou prováděny v souladu s finančním nařízením platným pro roční rozpočet Evropské unie a s podmínkami uvedenými v dokumentaci výzvy k podání nabídek.
Uchazeč by měl vzít v úvahu, že strana uzavírající smlouvu s Účetním dvorem bude zodpovědná za správné uplatnění pravidel týkajících se uložení DPH. Evropský účetní dvůr je osvobozen od DPH v souladu s články 3 a 4 ustanovení Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie.
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
Nabídky mohou být podány jednotlivě, nebo ve spojení s třetími stranami. V případě nabídek podaných konsorcii hospodářských subjektů musí být všichni členové konsorcia společně a nerozdílně odpovědní za provedení zakázky. Nicméně 1 člen musí být jmenován zodpovědnou stranou za provedení zakázky.
III.1.4)Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Uchazeči jsou povinni prokázat, že se nenacházejí ve vylučujících situacích uvedených v rámci článků 106 a 107 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25.10.2012 o finančních pravidlech pro souhrnný rozpočet Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 – dále jen „finanční nařízení“ (Úř. věst. L 298 ze dne 26.10.2012, s. 1). Uchazeč, kterému bude zakázka zadána, musí poskytnout konkrétní dokumenty, které doloží, že se tento nenachází v žádné ze situací pro vyloučení uvedených v článcích 106 a 107 finančního nařízení.
Právní způsobilost bude hodnocena na základě následujících dokumentů:
1) doklad o zápisu do živnostenského nebo obchodního rejstříku podle podmínek stanovených zákony země, ve které má uchazeč své sídlo;
2) čitelná kopie oznámení o jmenování osoby (osob) oprávněné (oprávněných) zastupovat uchazeče v jednání s třetími stranami a při soudních řízeních, pokud již nebude zahrnuta ve výše uvedeném dokumentu.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Uchazeči musí mít dostatečnou ekonomickou a finanční způsobilost, která jim umožní plnit rámcovou smlouvu v souladu s ustanoveními smlouvy s ohledem na hodnotu a rozsah. Pokud má Účetní dvůr na základě podaných informací pochybnosti týkající se finanční způsobilosti uchazečů nebo se později prokáže, že zjevně nedostačuje k plnění rámcové smlouvy, může být nabídka vyloučena, aniž by uchazeči měli nárok na nějakou finanční náhradu.
S ohledem na tuto rámcovou smlouvu, která je předmětem této výzvy k účasti v nabídkovém řízení, vyžaduje Účetní dvůr, aby uchazeči disponovali minimální finanční a ekonomickou způsobilostí, která bude vyhodnocena na základě následujících podpůrných dokladů:
1) účetní rozvahy a výkazy zisků a ztrát:
— kopie auditovaných účetních rozvah nebo výpisy z účetních rozvah a z výkazů zisků a ztrát za poslední 3 finanční roky, za které již byla vyhotovena účetní závěrka. Pokud bude z těchto účetních rozvah nebo výkazů vyplývat za poslední 3 finanční roky, za které již bylo účetnictví uzavřeno, průměrná ztráta, bude uchazeč muset předložit další dokument jako důkaz svého finančního a ekonomického postavení, jako jsou například příslušné bankovní reference nebo doklad o pojištění hmotné zodpovědnosti,
— doklad o zveřejňování finančních výkazů, pokud je takové zveřejnění předepsáno podle národních pravidel;
2) konkrétní roční obrat:
— výkaz konkrétního ročního obratu vztahující se ke službám, kterých se týká tato výzva k podání nabídek (vývoj, údržba a poradenství pro aplikace založené na nástroji Microsoft Project Server) za každý z posledních 3 finančních roků, za které již byla vyhotovena účetní závěrka. Za tímto účelem musí uchazeč vyplnit dotazník o ekonomické a finanční způsobilosti (příloha č. 3 – formulář č. 6).
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: Průměrný konkrétní roční obrat vztahující se ke službám, kterých se týká tato výzva k podání nabídek (vývoj, údržba a poradenství pro aplikace založené na nástroji Microsoft Project Server) za poslední 3 finanční roky, za které již byla vyhotovena účetní závěrka, musí být vyšší než 250 000 EUR.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Uchazeči musí mít dostatečnou technickou a odbornou způsobilost, která jim umožní plnit rámcovou smlouvu v souladu s ustanoveními smlouvy s ohledem na její hodnotu a rozsah. Pokud bude mít Účetní dvůr na základě podaných informací vážné pochybnosti týkající se technické a odborné způsobilosti uchazečů nebo jestliže tato způsobilost bude zjevně nedostatečná k provedení zakázky, může být nabídka vyloučena, aniž by uchazeč měl nárok na jakoukoliv finanční náhradu.
Technická a odborná způsobilost bude posouzena na základě zkušeností uchazeče souvisejících s požadovanými službami, zejména s ohledem na know-how a praxi uchazeče. Minimální požadované úrovně jsou uvedeny v následujícím oddílu.
Technická a odborná způsobilost bude vyhodnocena na základě následujících podpůrných dokladů:
1) stručný popis hospodářské činnosti uchazeče (maximálně 5 stran formátu A4) včetně konkrétních činností souvisejících s rozsahem této výzvy k podání nabídek;
2) popis a doklady o nejméně 3 a nejvýše 5 zakázkách nebo projektech provedených v posledních 3 letech (tj. od července 2012) pro nejméně 3 různé společnosti, které splňují požadavky uvedené následujícím oddílu. S cílem doložit splnění této způsobilosti musí uchazeči vyplnit formulář č. 7 v příloze č. 3 pro každý z těchto projektů.
Pokud jsou zakázky nebo projekty poskytovány veřejným zadavatelům, musí mít důkaz o provedení takových služeb formu osvědčení, která byla vydána nebo spolupodepsána příslušným orgánem;
3) řádně vyplněný souhrn životopisů (formulář č. 8 v příloze č. 3 k dopisu s výzvou k účasti v nabídkovém řízení);
4) vyplněný soubor formulářů životopisů podle typu a počtu profilů požadovaných výše. Od uchazečů se vyžaduje vyplnění formuláře č. 9 v příloze č. 3 k dopisu s výzvou k účasti v nabídkovém řízení pro každý podaný životopis. Pokud uchazeč předloží životopisy osob, které mají být zaměstnány, musí být přiloženo podepsané prohlášení této osoby potvrzující její úmysl být zaměstnána. Stejná osoba může být navržena pro 2 různé profily, pokud je to vhodné, ale ne pro více.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
1) Hospodářská činnost uchazeče:
— hospodářská činnost uchazeče musí být relevantní pro předmět této výzvy k podání nabídek.
2) Doklady o nejméně 3 zakázkách nebo projektech:
— uchazeč musí prokázat, že v průběhu posledních 3 let v alespoň 3 různých společnostech realizoval alespoň 3 projekty/zakázky, které zahrnují poskytování podobných služeb, jež jsou předmětem této výzvy k podání nabídek. Předložené projekty/zakázky musí být relevantní s ohledem na předmět této výzvy k podání nabídek (služby/technologie/metodologie/nástroje).
Požadavky týkající se každého předloženého projektu / každé předložené zakázky:
— aby mohl(a) být přijat(a), musí každý předložený projekt / každá předložená zakázka obsahovat alespoň jednou ze služeb S1, S2 nebo S3 (viz bod B.3 specifikací nabídkového řízení).
Požadavky týkající se všech předložených projektů/zakázek:
— aby mohly být přijaty, musí předložené projekty dohromady zahrnovat nejméně období 10 člověkoměsíců,
— aby mohly být přijaty, musí předložené projekty dohromady zahrnovat alespoň následující služby:
S1: údržba (včetně nápravné, vývojové a/nebo adaptivní údržby) a podpora aplikací nebo informačních systémů založených na nástroji MS Project Server;
S2: vývoj informačních systémů nebo aplikací založených na technologii MS Project Server v oblastech, jako je plánování a/nebo řízení projektu a/nebo přidělování zdrojů a/nebo rozhodování a/nebo podávání zpráv nebo obchodní zpravodajství, atd.;
S3: poradenství a/nebo vzdělávací činnosti pro koncové uživatele takových systémů.
3) Doklady o dosaženém vzdělání a odborné kvalifikaci osob odpovědných za poskytování služeb, jak je uvedeno níže (soubor formulářů životopisů):
Požadavky týkající se životopisů:
— navrhované osoby musí splňovat požadavky s ohledem na: vzdělání, odbornou praxi a jazyky, jak je to popsáno v odpovídajícím vymezení profilu v bodě B.6 specifikací nabídkového řízení.
Požadavky týkající se počtu životopisů:
— uchazeči musí dodržet minimální a maximální počet životopisů, které mají být poskytnuty na profil a úroveň, které jsou uvedeny v tabulce na s. 10 (oddíl A.8.3 specifikací nabídkového řízení). Pokud uchazeč předloží více než maximální požadovaný počet životopisů, s životopisy budou zpracovávány podle pořadí stanoveného v nabídce účastníka, životopisy předložené nad rámec počtu vyžadovaných životopisů na uvedený profil nebudou brány při výběru v úvahu.
Musí být poskytnut alespoň 1 životopis na profil bez ohledu na úroveň.
Stejná osoba může být navržena pro 2 různé profily, pokud je to vhodné, ale ne pro více.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ano

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
AO 430.
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
11.9.2015
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
Jakýkoli úřední jazyk EU
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 15.9.2015 - 10:00

Místo:

12, rue Alcide de Gasperi, 1615 Lucemburk, LUCEMBURSKO.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Uchazeči nebo jejich zástupci, kteří si přejí být přítomni při otevírání nabídek, musí písemně informovat Evropský účetní dvůr (fax +352 4398-46955, e-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu) nejpozději do 14.9.2015 (12:00) a musí předložit své oprávnění od ucházející se společnosti. Bude povolena účast pouze 1 zástupce od každého uchazeče.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: Obecný rozpočet Evropské unie.
VI.3)Další informace
Podání nabídky nedává uchazeči právo na zadání zakázky nebo nárok na náhradu vzniklých nákladů.
Veškeré další informace včetně informací uvedených výše budou dostupné pouze na platformě „e-tendering“, proto doporučujeme uchazečům, aby ji pravidelně navštěvovali, protože tam budou přidávány nové informace kdykoli až do uzávěrky lhůty pro podání nabídek.
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Tribunál Evropské unie
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Lucemburk
Lucembursko
E-mail: ecj.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Internetová adresa: http://www.curia.europa.eu/
Fax: +352 4303-2100

Subjekt odpovědný za mediační řízení

Evropský veřejný ochránce práv
1 avenue du Président Robert Schuman, P.O. Box 403
67001 Štrasburk
Francie
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Tel.: +33 388172313
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu/
Fax: +33 388179062

VI.4.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, v případě, že to nebude možné, od data, kdy se o něm dověděli. Podání stížnosti evropskému veřejnému ochránci práv ani nepozastavuje tuto lhůtu, ani nezahajuje novou lhůtu pro podání odvolání.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání

Evropský účetní dvůr, útvar pro veřejné zakázky
12, rue Alcide de Gasperi
1615 Lucemburk
Lucembursko
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Tel.: +352 4398-47611
Internetová adresa: http://www.eca.europa.eu
Fax: +352 4398-46955

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
9.7.2015