Leveringen - 253769-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Landau: Medische apparatuur

2020/S 105-253769

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vinzentius-Krankenhaus Landau GmbH
Postadres: Cornichonstr. 4
Plaats: Landau
NUTS-code: DEB33 Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt
Postcode: 76829
Land: Duitsland
E-mail: info@vinzentius.de
Telefoon: +49 6341170
Fax: +49 6341173535

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.vinzentius.de/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Elektromedizinisches Gerät

Referentienummer: 474-612/004
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Elektromedizinsches Gerät.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 119 740.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEB33 Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vinzentius Krankenhaus Landau GmbH

Cornichonstr. 4

76829 Landau

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— 2 St. Defibrillator,

— 4 St. Blut- und Infusionswärmer,

— 4 St. Wärmeschrank für Wäsche,

— 7 St. Leuchte mit Gelenkarm (Normprofilschiene),

— 19 St. Sekretabsaugung,

— 5 St. Thorax-Absaugung,

— 19 St. Sauerstoff-Insufflationseinrichtung,

— 1 St. Blutkonserven-Kühlschrank mit Temperaturdokumentationssoftware.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 025-056001
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Elektromedizinisches Gerät

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SMS medipool AG
Postadres: Hagenauer Straße 55
Plaats: Wiesbaden
NUTS-code: DE714 Wiesbaden, Kreisfreie Stadt
Postcode: 65203
Land: Duitsland
E-mail: s.kraemer@sms-medipool.de
Telefoon: +49 61192867536
Fax: +49 6119286777
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 119 740.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Rheinland-Pfalz
Postadres: Stiftsstraße 9
Plaats: Mainz
Postcode: 55116
Land: Duitsland
E-mail: irmgard.wetter@mwvlw.rlp.de
Telefoon: +49 6131165260
Fax: +49 6131162113

Internetadres: https://mwvlw.rlp.de/de/ministerium/zugeordnete-institutionen/vergabekammer/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Vergabekammer Rheinland Pfalz
Postadres: Stiftsstrasse 9
Plaats: Mainz
Postcode: 55116
Land: Duitsland
E-mail: irmgard.wetter@mwvlw.rlp.de
Telefoon: +49 6131165260
Fax: +49 6131162113

Internetadres: https://mwvlw.rlp.de/de/ministerium/zugeordnete-institutionen/vergabekammer/

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Vergabekammer Rheinland Pfalz
Postadres: Stiftsstrasse 9
Plaats: Mainz
Postcode: 55116
Land: Duitsland
E-mail: irmgard.wetter@mwvlw.rlp.de
Telefoon: +49 6131165260
Fax: +49 6131162113

Internetadres: https://mwvlw.rlp.de/de/ministerium/zugeordnete-institutionen/vergabekammer/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020