TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 253771-2018

13/06/2018    S111    - - Leveringen - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Niet van toepassing 

Duitsland-Stuttgart: Apparatuur voor spoorverkeersregeling

2018/S 111-253771

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur, Einkauf Leit- und Sicherungstechnik, ESTW,ETCS, BÜ und Ausrüstung (GS.EI-SW-L)
Presselstraße 17
Stuttgart
70191
Duitsland
Contactpersoon: Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur, Einkauf Leit- und Sicherungstechnik, ESTW,ETCS, BÜ und Ausrüstung (GS.EI-SW-L)
Telefoon: +49 71120927612
E-mail: peter.ersing@deutschebahn.com
Fax: +49 6926553868
NUTS-code: DE111

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.deutschebahn.com

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ESTW-A Offenburg Rbf

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34632000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ESTW-A Offenburg Rbf

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE134
Voornaamste plaats van uitvoering:

77652 Offenburg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Neubau ESTW-A Offenburg Rbf

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 28
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 92259644
Benaming:

ESTW-A Offenburg Rbf

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
03/08/2015
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Thales Deutschland GmbH
Thalesplatz 1
Ditzingen
71254
Duitsland
NUTS-code: DE115

Internetadres: www.thalesgroup.com

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 1.00 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

§38 SektVO 2016 Abs. (6).

„Der AG ist nicht verpflichtet, einzelne Angaben zu veröffentlichen, wenn deren Veröffentlichungen.

3) den berechtigten geschäftlichen Interessen eines Unternehmens schaden oder

4) den lauteren Wettbewerb zwischen Unternehmen beeinträchtigen“

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Villemomblerstraße 76
Bonn
53123
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/06/2018

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
34632000
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE134
Voornaamste plaats van uitvoering:

77652 Offenburg

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ESTW-A Offenburg Rbf

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 26
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1.00 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Thales Deutschland GmbH
Thalesplatz 1
Ditzingen
71254
Duitsland
NUTS-code: DE91

Internetadres: www.thalesgroup.com

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Es handelt sich um ergänzende Leistungen (Schrankwand für Drucker etc. ORSF Offenburg)

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

Es handelt sich um ergänzende Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ersichtlich waren, jedoch für den Projekterfog zwingend notwendig waren und somit Anspruch auf gesonderte Vergütung haben.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 1.00 EUR