Leveringen - 253778-2020

02/06/2020    S105

Frankrijk-Toulon: Diverse voedingsmiddelen

2020/S 105-253778

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 044-103339)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CCAS de Toulon
Nationaal identificatienummer: 26830066200015
Postadres: Service des marchés, 100 rue des Remparts, CS 20813
Plaats: Toulon
NUTS-code: FRL05 Var
Postcode: 83051
Land: Frankrijk
E-mail: s.marches@ccas-toulon.fr
Telefoon: +33 494246500
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://toulon.fr/ccas-0
Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.info/acheteur/ccas-toulon/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de denrées alimentaires pour le Centre communal d'action sociale de Toulon

Referentienummer: 20ff-Mp-0530-W
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15800000 Diverse voedingsmiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 044-103339

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 01/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 08/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalités d’ouverture des offres
In plaats van:
Datum: 01/06/2020
Te lezen:
Datum: 08/06/2020
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

La date limite de remise des offres étant reportée au 8.6.2020, la date d'ouverture des plis est également reportée au 8.6.2020.