Leveringen - 253788-2020

02/06/2020    S105

Spanje-Oviedo: Diverse zuivelproducten

2020/S 105-253788

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 049-115473)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Área Sanitaria IV - Hospital Universitario Central de Asturias
Postadres: Avenida de Roma, s/n
Plaats: Oviedo
NUTS-code: ES120 Asturias
Postcode: 33011
Land: Spanje
Contactpersoon: Servicio de Suministros — Sección de Contratación de Bienes y Servicios
E-mail: contratacion10.area4@sespa.es
Telefoon: +34 985107874
Fax: +34 985108016
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.asturias.es
Adres van het kopersprofiel: www.asturias.es

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de lácteos para el Hospital Universitario Central de Asturias

Referentienummer: A4AS-1-010-2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15550000 Diverse zuivelproducten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Contratación del suministro de lácteos para el Servicio de Hostelería del Hospital Universitario Central de Asturias.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 049-115473

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Perceel nr.: Todos los lotes
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
In plaats van:
Datum: 30/03/2020
Te lezen:
Datum: 26/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: