Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 253792-2019

31/05/2019    S104    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Berlijn: Diensten voor sollicitatiebegeleiding

2019/S 104-253792

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum BB/SAT
Postadres: Postfach
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE
Postcode: 10958
Land: Duitsland
E-mail: REZ-BB-SAT@arbeitsagentur.de
Telefoon: +49 30-5555-99-3942
Fax: +49 30-5555-99-3905

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.arbeitsagentur.de

I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

REZ BBSAT 45ind CCmgE JC Lbg

Referentienummer: 901-19-45ind-71171
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79611000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

901-19-45ind-71171

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79611000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Aanvang: 01/10/2019
Einde: 23/12/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 02/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits