Diensten - 253792-2019

31/05/2019    S104

Duitsland-Berlijn: Diensten voor sollicitatiebegeleiding

2019/S 104-253792

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum BB/SAT
Postadres: Postfach
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 10958
Land: Duitsland
E-mail: REZ-BB-SAT@arbeitsagentur.de
Telefoon: +49 30-5555-99-3942
Fax: +49 30-5555-99-3905
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.arbeitsagentur.de
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

REZ BBSAT 45ind CCmgE JC Lbg

Referentienummer: 901-19-45ind-71171
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79611000 Diensten voor sollicitatiebegeleiding
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

901-19-45ind-71171

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79611000 Diensten voor sollicitatiebegeleiding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Aanvang: 01/10/2019
Einde: 23/12/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 02/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits