Leveringen - 253792-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Gdansk: Systeem voor draadloze telecommunicatie

2020/S 105-253792

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 096-228928)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Politechnika Gdańska
Postadres: Narutowicza 11/12
Plaats: Gdańsk
NUTS-code: PL633 Trójmiejski
Postcode: 80-233
Land: Polen
Contactpersoon: Joanna Dworak
E-mail: dzp@pg.edu.pl
Telefoon: +48 583472829
Fax: +48 583472913

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pg.edu.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa wraz z uruchomieniem i wdrożeniem zestawu do transmisji bezprzewodowej wi-fi na potrzeby Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej

Referentienummer: ZP/98/055/D/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32510000 Systeem voor draadloze telecommunicatie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z uruchomieniem i wdrożeniem zestawu do transmisji bezprzewodowej wi-fi na potrzeby Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej składającego się z:

1.1. punktów dostępowych;

1.2. kontrolerów sieci wi-fi;

1.3. systemu zarządzania siecią;

1.4. systemu uwierzytelniania i autoryzacji;

1.5. licencji wymaganych do pracy ww. urządzeń.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 096-228928

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.4
In plaats van:

2. Przedmiot zamówienia obejmuje zamówienie podstawowe oraz zamówienie objęte prawem opcji. Zakres i wielkość zamówienia podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji przedstawiono w poniższej:

— punkt dostępowy (AP): 150 szt. zamówienie podstawowe, 150 szt. zamówienie objęte prawem opcji,

— kontroler sieci wi-fi: 1 szt. zamówienie podstawowe,

— system zarządzania siecią przewodową i bezprzewodową: 1 szt. zamówienie podstawowe,

— serwer uwierzytelniania i autoryzacji: 2 szt. – zamówienie podstawowe,

— licencje dostępowe dla AP: – 2 000 szt. – zamówienie podstawowe,

— wdrożenie: 1 szt. – zamówienie podstawowe.

Te lezen:

2. Przedmiot zamówienia obejmuje zamówienie podstawowe oraz zamówienie objęte prawem opcji. Zakres i wielkość zamówienia podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji przedstawiono poniżej:

— punkt dostępowy (AP): 150 szt. zamówienie podstawowe, 150 szt. zamówienie objęte prawem opcji,

— kontroler sieci wi-fi: 2 szt. zamówienie podstawowe,

— system zarządzania siecią przewodową i bezprzewodową: 1 szt. zamówienie podstawowe,

— serwer uwierzytelniania i autoryzacji: 2 szt.,

– zamówienie podstawowe,

— licencje dostępowe dla użytkowników (UA): 2 000 szt. – zamówienie podstawowe,

— wdrożenie: 1 szt. – zamówienie podstawowe.

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Dodano zapis:

Oferta musi zawierać dokument elektroniczny potwierdzający wniesienie wadium – w przypadku wnoszenia wadium w formie poręczeń lub gwarancji.