Leveringen - 253797-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Łódź: Medische apparatuur

2020/S 105-253797

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 081-190427)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi
Postadres: ul. Pabianicka 62
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Postcode: 93-558
Land: Polen
Contactpersoon: Małgorzata Janikowska
E-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl
Telefoon: +48 4268959911
Fax: +48 426895409

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.przetargi.kopernik.lodz.pl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EZ.28.36.2020 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi

Referentienummer: EZ.28.36.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Szczegółowy opis asortymentowo-ilościowy znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ, który jest jednocześnie formularzem cenowym.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 081-190427

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 29/05/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 09/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 29/05/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 09/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: