Leveringen - 253801-2020

02/06/2020    S105

Polen-Krakau: Onderdelen, toebehoren en benodigdheden voor computers

2020/S 105-253801

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 083-195549)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Postadres: ul. Wrocławska 1–3
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 30-901
Land: Polen
Contactpersoon: Tomasz Cisło, Aneta Mosurek
E-mail: zam@5wszk.com.pl
Telefoon: +48 126308059

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.5wszk.com.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa systemu poprawy bezpieczeństwa baz danych medycznych

Referentienummer: 23/ZP/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30237000 Onderdelen, toebehoren en benodigdheden voor computers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu poprawy bezpieczeństwa baz danych medycznych w ilościach i na zasadach określonych w SIWZ i w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 083-195549

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 03/06/2020
Plaatselijke tijd: 08:00
Te lezen:
Datum: 08/06/2020
Plaatselijke tijd: 08:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 03/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 08/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: