Leveringen - 253803-2020

02/06/2020    S105

Polen-Krakau: Magneten

2020/S 105-253803

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 078-183811)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: 3 Regionalna Baza Logistyczna
Postadres: ul. Montelupich 3
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 30-901
Land: Polen
Contactpersoon: Agata Modrzewska
E-mail: a.modrzewska@ron.mil.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.3rblog.wp.mil.pl

Adres van het kopersprofiel: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa oczyszczarek lotniskowych magnetycznych oraz belek magnetycznych do oczyszczarek kompaktowych

Referentienummer: 86/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31630000 Magneten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych belek magnetycznych do oczyszczarek kompaktowych CJS 914 Super II na podwoziu Mercedes-Benz Actros 2032 i Actros 2036A oraz oczyszczarek lotniskowych magnetycznych.

2. Zamówienie podzielone jest na 2 zadania:

— zadanie nr 1: belki magnetyczne do oczyszczarek kompaktowych CJS 914 Super II na podwoziu Mercedes-Benz Actros 2032 i Actros 2036A – szt. 19,

— zadanie nr 2: oczyszczarki lotniskowe magnetyczne – szt. 12.

3. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w załączniku nr 6A–6B do SIWZ – Wymagania eksploatacyjno-techniczne (WET).

4. Wymagania eksploatacyjno-techniczne stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia.

5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia wyprodukowany według wymagań określonych w wyżej wymienionej WET stanowiącej załącznik nr 6A–6B do SIWZ.

6. Wykonawca na przedmiot zamówienia udzieli 12-miesięcznego okresu gwarancji, zgodnie z zapisami § 7 wzoru umowy.

7. Dostarczone przedmioty zamówienia mus...

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 078-183811

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 29/05/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 01/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 27/05/2020
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum: 01/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: