Leveringen - 253805-2020

02/06/2020    S105

Polen-Bydgoszcz: Producten voor parenterale voeding

2020/S 105-253805

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 096-229016)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Jurasz
Nationaal identificatienummer: 001126074
Postadres: M. Skłodowskiej-Curie 9
Plaats: Bydgoszcz
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 85-094
Land: Polen
Contactpersoon: Bożena Kula
E-mail: b.kula@jurasza.pl
Telefoon: +48 525854304
Fax: +48 525854096
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.jurasza.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostaw płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego. Preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego (żywienie domowe), sprzętu jednorazowego użytku do żywienia pozaj…

Referentienummer: NLZ.2020.271.41
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33692200 Producten voor parenterale voeding
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, preparatów do żywienia dojelitowego (żywienie domowe), sprzętu jednorazowego użytku do żywienia dojelitowego oraz dowóz do miejsca zamieszkania pacjenta. Dzierżawa pomp do odżywiania, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dowóz do miejsca zamieszkania pacjenta określonego w załączniku nr 10 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje 18 niepodzielnych części, dla których Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdej z nich winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w formularzach cenowych, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak i wymagania zawarte w punkcie 3 niniejszej specyfikacji.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 096-229016

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
In plaats van:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną, lecz nie więcej niż trzy dostawy tożsame lub podobne dostawie płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego. Preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego (żywienie domowe), sprzętu jednorazowego użytku do żywienia pozajelitowego i dojelitowego oraz dowóz do miejsca zamieszkania pacjenta. Dzierżawa pomp do odżywiania, preparaty farmaceutyczne stosownie do części, na którą zostanie złożona oferta o łącznej wartości nie mniejszej niż odpowiednio dla:

Nr części: wartość w PLN:

1: 4 470 000,00 PLN;

2: 1 360 000,00 PLN;

3: 1 150 000,00 PLN;

4: 140 000,00 PLN;

5: 290 600,00 PLN;

6: 315 500,00 PLN;

7: 17 200,00 PLN;

8: 3 950 000,00 PLN;

9A: 6 070,00 PLN;

9B: 800,00 PLN;

10: 1 490 000,00 PLN;

11: 880 000,00 PLN;

12: 16 700,00 PLN;

13: 12 250,00 PLN;

14: 4 400,00 PLN;

15: 28 000,00 PLN;

16: 9 300,00 PLN;

17: 2 670,00 PLN.

Z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający oceni dokumenty wymienione w pkt 7.2 a) SIWZ pod kątem spełnienia warunku opisanego powyżej.

Te lezen:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną, lecz nie więcej niż trzy dostawy tożsame lub podobne dostawie płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego. Preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego (żywienie domowe), sprzętu jednorazowego użytku do żywienia pozajelitowego i dojelitowego oraz dowóz do miejsca zamieszkania pacjenta. Dzierżawa pomp do odżywiania, preparaty farmaceutyczne stosownie do części, na którą zostanie złożona oferta o łącznej wartości nie mniejszej niż odpowiednio dla:

Nr części; wartość w PLN:

1: 4 180 000,00 PLN;

2: 1 360 000,00 PLN;

3: 1 150 000,00 PLN;

4: 140 000,00 PLN;

5: 290 600,00 PLN;

6: 315 500,00 PLN;

7: 17 200,00 PLN;

8: 3 950 000,00 PLN;

9A: 6 070,00 PLN;

9B: 800,00 PLN;

10: 1 490 000,00 PLN;

11: 880 000,00 PLN;

12: 16 700,00 PLN;

13: 12 250,00 PLN;

14: 4 400,00 PLN;

15: 28 000,00 PLN;

16: 9 300,00 PLN;

17: 2 670,00 PLN.

Z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający oceni dokumenty wymienione w pkt 7.2 a SIWZ pod kątem spełnienia warunku opisanego powyżej.

Afdelingsnummer: VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje dodatkowe:
In plaats van:

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu (łącznie z podaną godziną) składania ofert wskazanego w pkt 12.3 SIWZ (art. 45 ustawy) w wysokości:

Nr części: wartość w PLN:

1: 59 000,00 PLN;

2: 18 000,00 PLN;

3: 15 200,00 PLN;

4: 1 950,00 PLN;

5: 3 900,00 PLN;

6: 4 250,00 PLN;

7: 230,00 PLN;

8: 53 200,00 PLN;

9A: 80,00 PLN;

9B: 10,00 PLN;

10: 19 700,00 PLN;

11: 11 700,00 PLN;

12: 220,00 PLN;

13: 160,00 PLN;

14: 60,00 PLN;

15: 370,00 PLN;

16: 120,00 PLN;

17: 40,00 PLN.

Szczegółowe wymagania dotyczące wadium znajdują się w punkcie 9 SIWZ.

Te lezen:

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu (łącznie z podaną godziną) składania ofert wskazanego w pkt 12.3 SIWZ (art. 45 ustawy) w wysokości:

Nr części: wartość w PLN:

1: 55 300,00 PLN;

2: 18 000,00 PLN;

3: 15 200,00 PLN;

4: 1 950,00 PLN;

5: 3 900,00 PLN;

6: 4 250,00 PLN;

7: 230,00 PLN;

8: 53 200,00 PLN;

9A: 80,00 PLN;

9B: 10,00 PLN;

10: 19 700,00 PLN;

11: 11 700,00 PLN;

12: 220,00 PLN;

13: 160,00 PLN;

14: 60,00 PLN;

15: 370,00 PLN;

16: 120,00 PLN;

17: 40,00 PLN.

Szczegółowe wymagania dotyczące wadium znajdują się w punkcie 9 SIWZ.

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 19/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 22/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 19/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum: 22/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: