Leveringen - 253805-2020

02/06/2020    S105

Polska-Bydgoszcz: Produkty do żywienia pozajelitowego

2020/S 105-253805

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 096-229016)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Jurasz
Krajowy numer identyfikacyjny: 001126074
Adres pocztowy: M. Skłodowskiej-Curie 9
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-094
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bożena Kula
E-mail: b.kula@jurasza.pl
Tel.: +48 525854304
Faks: +48 525854096

Adresy internetowe:

Główny adres: www.jurasza.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostaw płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego. Preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego (żywienie domowe), sprzętu jednorazowego użytku do żywienia pozaj…

Numer referencyjny: NLZ.2020.271.41
II.1.2)Główny kod CPV
33692200 Produkty do żywienia pozajelitowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, preparatów do żywienia dojelitowego (żywienie domowe), sprzętu jednorazowego użytku do żywienia dojelitowego oraz dowóz do miejsca zamieszkania pacjenta. Dzierżawa pomp do odżywiania, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dowóz do miejsca zamieszkania pacjenta określonego w załączniku nr 10 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje 18 niepodzielnych części, dla których Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdej z nich winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w formularzach cenowych, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak i wymagania zawarte w punkcie 3 niniejszej specyfikacji.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/05/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 096-229016

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną, lecz nie więcej niż trzy dostawy tożsame lub podobne dostawie płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego. Preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego (żywienie domowe), sprzętu jednorazowego użytku do żywienia pozajelitowego i dojelitowego oraz dowóz do miejsca zamieszkania pacjenta. Dzierżawa pomp do odżywiania, preparaty farmaceutyczne stosownie do części, na którą zostanie złożona oferta o łącznej wartości nie mniejszej niż odpowiednio dla:

Nr części: wartość w PLN:

1: 4 470 000,00 PLN;

2: 1 360 000,00 PLN;

3: 1 150 000,00 PLN;

4: 140 000,00 PLN;

5: 290 600,00 PLN;

6: 315 500,00 PLN;

7: 17 200,00 PLN;

8: 3 950 000,00 PLN;

9A: 6 070,00 PLN;

9B: 800,00 PLN;

10: 1 490 000,00 PLN;

11: 880 000,00 PLN;

12: 16 700,00 PLN;

13: 12 250,00 PLN;

14: 4 400,00 PLN;

15: 28 000,00 PLN;

16: 9 300,00 PLN;

17: 2 670,00 PLN.

Z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający oceni dokumenty wymienione w pkt 7.2 a) SIWZ pod kątem spełnienia warunku opisanego powyżej.

Powinno być:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną, lecz nie więcej niż trzy dostawy tożsame lub podobne dostawie płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego. Preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego (żywienie domowe), sprzętu jednorazowego użytku do żywienia pozajelitowego i dojelitowego oraz dowóz do miejsca zamieszkania pacjenta. Dzierżawa pomp do odżywiania, preparaty farmaceutyczne stosownie do części, na którą zostanie złożona oferta o łącznej wartości nie mniejszej niż odpowiednio dla:

Nr części; wartość w PLN:

1: 4 180 000,00 PLN;

2: 1 360 000,00 PLN;

3: 1 150 000,00 PLN;

4: 140 000,00 PLN;

5: 290 600,00 PLN;

6: 315 500,00 PLN;

7: 17 200,00 PLN;

8: 3 950 000,00 PLN;

9A: 6 070,00 PLN;

9B: 800,00 PLN;

10: 1 490 000,00 PLN;

11: 880 000,00 PLN;

12: 16 700,00 PLN;

13: 12 250,00 PLN;

14: 4 400,00 PLN;

15: 28 000,00 PLN;

16: 9 300,00 PLN;

17: 2 670,00 PLN.

Z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający oceni dokumenty wymienione w pkt 7.2 a SIWZ pod kątem spełnienia warunku opisanego powyżej.

Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu (łącznie z podaną godziną) składania ofert wskazanego w pkt 12.3 SIWZ (art. 45 ustawy) w wysokości:

Nr części: wartość w PLN:

1: 59 000,00 PLN;

2: 18 000,00 PLN;

3: 15 200,00 PLN;

4: 1 950,00 PLN;

5: 3 900,00 PLN;

6: 4 250,00 PLN;

7: 230,00 PLN;

8: 53 200,00 PLN;

9A: 80,00 PLN;

9B: 10,00 PLN;

10: 19 700,00 PLN;

11: 11 700,00 PLN;

12: 220,00 PLN;

13: 160,00 PLN;

14: 60,00 PLN;

15: 370,00 PLN;

16: 120,00 PLN;

17: 40,00 PLN.

Szczegółowe wymagania dotyczące wadium znajdują się w punkcie 9 SIWZ.

Powinno być:

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu (łącznie z podaną godziną) składania ofert wskazanego w pkt 12.3 SIWZ (art. 45 ustawy) w wysokości:

Nr części: wartość w PLN:

1: 55 300,00 PLN;

2: 18 000,00 PLN;

3: 15 200,00 PLN;

4: 1 950,00 PLN;

5: 3 900,00 PLN;

6: 4 250,00 PLN;

7: 230,00 PLN;

8: 53 200,00 PLN;

9A: 80,00 PLN;

9B: 10,00 PLN;

10: 19 700,00 PLN;

11: 11 700,00 PLN;

12: 220,00 PLN;

13: 160,00 PLN;

14: 60,00 PLN;

15: 370,00 PLN;

16: 120,00 PLN;

17: 40,00 PLN.

Szczegółowe wymagania dotyczące wadium znajdują się w punkcie 9 SIWZ.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 19/06/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 22/06/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 19/06/2020
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 22/06/2020
Czas lokalny: 09:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: