Leveringen - 253817-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Klimaatregelingsapparaten

2020/S 105-253817

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 058-138147)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Polskie Radio Spółka Akcyjna
Nationaal identificatienummer: 0000017753
Postadres: al. Niepodległości 77/85
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL91 Warszawski stołeczny
Postcode: 00-977
Land: Polen
Contactpersoon: Paweł Pańkowski
E-mail: zamowienia.publiczne@polskieradio.pl
Telefoon: +48 226453303
Fax: +48 226453957

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.prsa.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Modernizacja klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych O-1, O-2 i O-3 Polskiego Radia S.A.

Referentienummer: BZP.B5.51.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39717200 Klimaatregelingsapparaten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w obiektach O-1, O-2 i O-3 Polskiego Radia S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 058-138147

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 02/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:05
Te lezen:
Datum: 22/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:10
Afdelingsnummer: IV.2.6
In plaats van:
Datum: 31/07/2020
Te lezen:
Datum: 20/08/2020
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 02/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:20
Te lezen:
Datum: 22/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:20
VII.2)Overige nadere inlichtingen: