Leveringen - 253841-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slovenië-Maribor: Medische apparatuur

2020/S 105-253841

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 092-219157)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Univerzitetni klinični center Maribor
Nationaal identificatienummer: 5054150000
Postadres: Ljubljanska ulica 5
Plaats: Maribor
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 2000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Oddelek nabave opreme
E-mail: regina.stajnkopolutnik@ukc-mb.si
Telefoon: +386 23211877

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.ukc-mb.si/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nabava raziskovalne opreme

Referentienummer: 460-5(810203)/2020-3
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Nabava raziskovalne opreme.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 092-219157

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3
In plaats van:
Te lezen:

Popravek Razpisne dokumentacije

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/355466/Popravek_2.zip