Leveringen - 253848-2020

02/06/2020    S105

Kroatië-Split: Diverse computeruitrusting

2020/S 105-253848

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 083-195460)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sveučilište u Splitu
Nationaal identificatienummer: 29845096215
Postadres: Poljička cesta 35
Plaats: Split
NUTS-code: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Postcode: 21000
Land: Kroatië
Contactpersoon: Ivana Bakotin
E-mail: ivana.bakotin@unist.hr
Telefoon: +385 21558256
Fax: +385 21346173

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.unist.hr

Adres van het kopersprofiel: www.unist.hr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Računala i računalna oprema

Referentienummer: VV/9/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30236000 Diverse computeruitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet ove nabave su računala i računalna oprema. 1. grupa predmeta nabave realizira se u sklopu projekta „Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF-ST, PFST, te KTF-ST kroz razvoj znanstveno istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta“ (KK.01.1.1.02.0018) i projekta „Stavljanje u funkciju novoizgrađene nastambe za pokusne životinje na Sveučilištu u Splitu“, a 2. grupa predmeta nabave je za potrebe Sveučilišta u Splitu i njegovih odjela.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 083-195460

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Rok za dostavu ponuda
In plaats van:
Datum: 02/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 09/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Datum javnog otvaranja ponuda
In plaats van:
Datum: 02/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 09/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: