Leveringen - 253853-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Spanje-Santiago de Compostela: Computeruitrusting en -benodigdheden

2020/S 105-253853

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 097-231419)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Augas de Galicia
Nationaal identificatienummer: Q1500378C
Postadres: C/ Doctor Maceira, 18, bajo
Plaats: Santiago de Compostela
NUTS-code: ES111 A Coruña
Postcode: 15706
Land: Spanje
E-mail: contratacion.epaugasdegalicia@xunta.gal
Telefoon: +34 981957401/27
Fax: +34 981957403

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://augasdegalicia.xunta.gal

Adres van het kopersprofiel: http://contratosdegalicia.gal/consultaOrganismo.jsp?N=216

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Primer contrato derivado correspondiente al Lote 4: puesto móvil (expediente: AMT-2018-0042_L4_CD1) para dotación de puestos digitales en entidad pública Augas de Galicia en el año 2019

Referentienummer: OH.788.405
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Primer contrato derivado correspondiente al Lote 4: puesto móvil completo del Acuerdo Marco, sujeto a regulación armonizada, por el procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del suministro de equipo informático para departamentos de la Xunta de Galicia (expediente: AMT-2018-0042_L4_CD1) para dotación de puestos digitales en la entidad pública Augas de Galicia en el año 2019.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 097-231419

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: V.2.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nombre y dirección del contratista
In plaats van:

Correo electrónico: administracion@neagrupo.com

El contratista es una pyme: no

Te lezen:

Correo electrónico: concursos@balidea.com

El contratista es una pyme: sí

VII.2)Overige nadere inlichtingen: