Leveringen - 253866-2020

02/06/2020    S105

Tsjechië-Praag: Anesthetica

2020/S 105-253866

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 099-236801)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Thomayerova nemocnice
Nationaal identificatienummer: 00064190
Postadres: Vídeňská 800
Plaats: Praha 4
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 140 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Hana Mašterová
E-mail: hana.masterova@ftn.cz
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ftn.cz
Adres van het kopersprofiel: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilTN

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dodávka léků - Inhalační anestetika - N01AB07, N01AB08

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33661100 Anesthetica
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 099-236801

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Technická a odborná způsobilost - seznam a stručný popis kritérií výběru
In plaats van:

§ 79 odst. 2, písm. b) ZZVZ

Seznam významných dodávek provedených dodavatelem za poslední 3 roky

Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech realizoval alespoň jednu významnou dodávku Inhalačních anestetik do zdravotnického zařízení:

— v objemu minimálně 300 000 CZK/rok (pro část 1. VZ),

— v objemu minimálně 900 000 CZK/rok (pro část 2. VZ),

a doloží, že součástí dodávek byla i zápůjčka odpařovačů.

Te lezen:

§ 79 odst. 2, písm. b) ZZVZ

Seznam významných dodávek provedených dodavatelem za poslední 3roky

Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech realizoval alespoň jednu významnou dodávku nabídnutých Inhalačních anestetik do zdravotnického zařízení v ČR:

— v objemu minimálně 300 000 CZK/rok (pro část 1. VZ),

— v objemu minimálně 900 000 CZK/rok (pro část 2. VZ),

a doloží, že součástí dodávek byla i zápůjčka odpařovačů.

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 18/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 18/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Zadavatel provedl změnu zadávacích podmínek k této veřejné zakázce a zároveň prodloužil lhůtu pro podání nabídek/otevírání nabídek v tomto zadávacím řízení.