Leveringen - 253875-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Kęsowo: Fotovoltaïsche zonnecellen

2020/S 105-253875

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 024-053068)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Kęsowo
Nationaal identificatienummer: PL618
Postadres: ul. Główna 11
Plaats: Kęsowo
NUTS-code: PL618 Świecki
Postcode: 89-506
Land: Polen
Contactpersoon: Adam Jakubczyk
E-mail: kesowo@kesowo.pl
Telefoon: +48 523344091
Fax: +48 523344022

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bip.kesowo.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, kotłów na pellet i powietrznych pomp ciepła na terenie gminy Kęsowo

Referentienummer: OR.271.1.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09331200 Fotovoltaïsche zonnecellen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 2 części, jak poniżej:

• część 1 zamówienia – „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych terenie gminy Kęsowo”, obejmująca między innymi:

— dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną (załącznik numer 1) 29 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu o łącznej mocy elektrycznej 222,43 kW,

• część 2 zamówienia – „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, kotłów na pellet i powietrznych pomp ciepła na terenie gminy Kęsowo”, obejmująca między innymi:

— dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną (Załącznik nr 1) 1 zestawu kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu i zasobnikiem wody, 3 zestawów kotłów na pellet (instalacje spalania biomasy) o łącznej mocy cieplnej 110 kW oraz 18 zestawów powietrznych pomp ciepła przeznaczonych na cele c.w.u.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 024-053068

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 04/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:
Datum: 03/07/2020
Te lezen:
Datum: 03/09/2020
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 04/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:15
Te lezen:
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen: