Leveringen - 253890-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Nederland-Schagen: Software en informatiesystemen

2020/S 105-253890

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 087-206604)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Schagen
Nationaal identificatienummer: 60330884
Postadres: Laan 19
Plaats: Schagen
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 1741 EA
Land: Nederland
Contactpersoon: Klara Abbes
E-mail: aanbestedingen@schagen.nl
Telefoon: +31 628506658

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.schagen.nl

Adres van het kopersprofiel: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-90841.html

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: gemeente Den Helder
Nationaal identificatienummer: 391946993
Postadres: Verkeerstorenweg 3
Plaats: Den Helder
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 1786 PN
Land: Nederland
E-mail: p.krudde@denhelder.nl
Telefoon: +31 223671200

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tenderned.nl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Hollands Kroon
Nationaal identificatienummer: 341952762
Postadres: De Verwachting 1
Plaats: Anna Paulowna
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 1761 VM
Land: Nederland
E-mail: inlichtingen@hollandskroon.nl
Telefoon: +31 883215000
Fax: +31 883219999

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hollandskroon.nl

Adres van het kopersprofiel: http://www.hollandskroon.nl/ondernemen/inkoop-en-aanbesteden_41499/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Texel
Nationaal identificatienummer: 5647867
Postadres: Emmalaan 15
Plaats: Den Burg
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 1791 AT
Land: Nederland
E-mail: aanbestedingen@texel.nl
Telefoon: +31 222362121
Fax: +31 222362287

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.texel.nl

Adres van het kopersprofiel: http://www.texel.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2020026 - software t.b.v. leerplicht, RMC en leerlingen vervoer

Referentienummer: 202026
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht wordt uitgevoerd in de regio Kop van Noord-Holland en bestaat in hoofdzaak uit het ter beschikking stellen, implementeren en onderhouden van een softwarepakket voor Leerplicht, RMC en Leerlingenvervoer, inclusief:

— een volledige conversie van de gegevens van het huidige pakket naar het nieuwe pakket,

— de benodigde koppelingen,

— het opleiden van alle medewerkers,

— het maken van werkinstructies,

— het onderhouden en aanpassen van het softwarepakket

— het hosten van het softwarepakket.

Het softwarepakket en de inrichting moet voldoen aan alle relevante wetgevingen. Het softwarepakket en inrichting moeten zorgen voor een efficiënte en logische werkwijze.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 087-206604

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Naam en adressen
In plaats van:

Gemeente Den Helder

391946993

Verkeerstorenweg 3

Den Helder

1786 PN

NL

+31 223671200

p.krudde@denhelder.nl

NL

http://www.tenderned.nl

— ------------------------------------------------------------------------------------------

Gemeente Hollands Kroon

341952762

De Verwachting 1

Anna Paulowna

1761 VM

NL

+31 883215000

inlichtingen@hollandskroon.nl

+31 883219999

NL

http://www.hollandskroon.nl

http://www.hollandskroon.nl/ondernemen/inkoop-en-aanbesteden_41499/

Te lezen:

Gemeente Hollands Kroon

341952762

De Verwachting 1

Anna Paulowna

1761 VM

NL

+31 883215000

inlichtingen@hollandskroon.nl

+31 883219999

NL

http://www.hollandskroon.nl

http://www.hollandskroon.nl/ondernemen/inkoop-en-aanbesteden_41499/

— ------------------------------------------------------------------------------------------

Gemeente Den Helder

391946993

Verkeerstorenweg 3

Den Helder

1786 PN

NL

+31 223671200

p.krudde@denhelder.nl

NL

http://www.tenderned.nl

Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
In plaats van:

Looptijd in maanden: 84

Te lezen:

Looptijd in maanden: 108

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 02/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:11
Te lezen:
Datum: 24/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:11
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 02/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:12
Te lezen:
Datum: 24/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:12
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De termijnen van deze procedure zijn aangepast. Aantal aanbestedingsdocumenten documenten zijn gewijzigd/aangepast n.a.v. de vragen, zie Nota van Inlichtingen nr. één.