Leveringen - 253903-2020

02/06/2020    S105

Polen-Bydgoszcz: Verband

2020/S 105-253903

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
Nationaal identificatienummer: NLZ.2020.271.49(4)
Postadres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
Plaats: Bydgoszcz
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 85-094
Land: Polen
Contactpersoon: Magdalena Zdziebłowska
E-mail: m.zdzieblowska@jurasza.pl
Telefoon: +48 525854097
Fax: +48 525854076
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.jurasza.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa leków, preparatów farmaceutycznych, leków onkologicznych, opatrunków, wyrobów medycznych - opatrunku wielofunkcyjnego

Referentienummer: NLZ.2020.271.49(4)
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141110 Verband
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa opatrunku wielofukcyjnego Polymen wielkości: 10 cm x 10 cm – 180 szt., 17 cm x 19 cm – 320 szt., 10 cm x 60 cm – 64 szt., 20 cm x 60 cm – 64 szt.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 37 197.20 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M.Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa opatrunku wielofukcyjnego Polymen wielkości: 10 cm x 10 cm – 180 szt., 17 cm x 19 cm – 320 szt., 10 cm x 60 cm – 64 szt., 20 cm x 60 cm – 64 szt.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een openbare procedure
Verklaring:

W związku z faktem, iż formularz ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości ex ante nie jest przystosowany do przepisów prawa polskiego, Zamawiający w sekcji II.1.7 oraz V.2.4 wpisał wartość szacunkową zamówienia wyrażoną w PLN. Natomiast w sekcji V.2.1 jako datę zawarcia umowy Zamawiający wpisał datę wszczęcia postępowania, tj. datę wysłania Wykonawcy zaproszenia do negocjacji. Zgodnie z art. ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający już po wszczęciu postępowania zamieszcza ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, co ma istotny wpływ na termin odwołań. Brak jest technicznej możliwości przesłania ogłoszenia do publikacji bez wypełnienia sekcji V związanej z zawartą z Wykonawcą umową. Po podpisaniu umowy z Wykonawcą zostanie sporządzone odrębne ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ponadto w części V.2.3. przedmiotowego ogłoszenia Zamawiający zaznaczył, iż Wykonawca należy do sektora MŚP. Powyższe zostanie ewentualnie skorygowane skorygowane w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia po otrzymaniu od Wykonawcy stosownego oświadczenia.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
28/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Support-Pharma Sp. z o.o.
Postadres: ul. Korczaka 6B
Plaats: Strzelce Krajeńskie
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 66-500
Land: Polen
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 37 197.20 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 37 197.20 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Środki ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy w art. 180–198 ustawy Pzp i przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w rozdziale 3 ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020