Leveringen - 253903-2020

02/06/2020    S105

Polen-Bydgoszcz: Verband

2020/S 105-253903

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
Nationaal identificatienummer: NLZ.2020.271.49(4)
Postadres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
Plaats: Bydgoszcz
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 85-094
Land: Polen
Contactpersoon: Magdalena Zdziebłowska
E-mail: m.zdzieblowska@jurasza.pl
Telefoon: +48 525854097
Fax: +48 525854076
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.jurasza.pl
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa leków, preparatów farmaceutycznych, leków onkologicznych, opatrunków, wyrobów medycznych - opatrunku wielofunkcyjnego

Referentienummer: NLZ.2020.271.49(4)
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141110 Verband
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 37 197.20 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
II.2.5)Gunningscriteria
Prijs

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
28/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Support-Pharma Sp. z o.o.
Postadres: ul. Korczaka 6B
Plaats: Strzelce Krajeńskie
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 66-500
Land: Polen
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 37 197.20 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 37 197.20 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding