Leveringen - 253913-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Niet van toepassing 

Spanje-San Vicente Raspeig: Bouwmaterialen en aanverwante artikelen

2020/S 105-253913

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Vicente Raspeig
Nationaal identificatienummer: P0312200I
Postadres: Plaza de la Comunitat Valenciana, 1
Plaats: San Vicente Raspeig (Alicante)
NUTS-code: ES521 Alicante/Alacant
Postcode: 03690
Land: Spanje
Contactpersoon: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Vicente Raspeig
E-mail: contratacion@raspeig.org
Telefoon: +34 965675065
Fax: +34 965669651

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.raspeig.org

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=k1mBvmyUpIM%3D

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contrato de suministros de materiales y consumibles para las actividades de mantenimiento en vías públicas, edificios y recintos

Referentienummer: csum09/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44100000 Bouwmaterialen en aanverwante artikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44100000 Bouwmaterialen en aanverwante artikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES521 Alicante/Alacant
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Lote 1.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: CSUM09/18
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lote 1

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
15/11/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Azulejos y Materiales para la Construcción, S. L.
Postadres: Carretera de Agost, 83-87
Plaats: San Vicente del Raspeig
NUTS-code: ES521 Alicante/Alacant
Postcode: 03690
Land: Spanje
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 54 545.45 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Postadres: C/ Alcalá, 9
Plaats: Madrid
Postcode: 28020
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
44100000 Bouwmaterialen en aanverwante artikelen
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
44100000 Bouwmaterialen en aanverwante artikelen
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES521 Alicante/Alacant
VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 1.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 54 545.45 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Azulejos y Materiales para la Construcción, S. L.
Postadres: Carretera de Agost, 83-87
Plaats: San Vicente del Raspeig
NUTS-code: ES521 Alicante/Alacant
Postcode: 03690
Land: Spanje
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Por un incremento en las necesidades previstas en el contrato, que supone un incremento del importe del contrato en 300,0 EUR anuales.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

Por un incremento en las necesidades previstas en el contrato, que supone un incremento del importe del contrato en 300,0 EUR anuales.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 54 545.45 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 55 041.32 EUR