Leveringen - 253917-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Niet van toepassing 

Duitsland-Stuttgart: Elektrische signalisatie-uitrusting voor spoorwegen

2020/S 105-253917

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur, Einkauf Leit- und Sicherungstechnik, ESTW, ETCS, BÜ und Ausrüstung (FE.EI-SW-L)
Postadres: Presselstraße 17
Plaats: Stuttgart
NUTS-code: DE111 Stuttgart, Stadtkreis
Postcode: 70191
Land: Duitsland
Contactpersoon: Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur, Einkauf Leit- und Sicherungstechnik, ESTW, ETCS, BÜ und Ausrüstung (FE.EI-SW-L)
E-mail: peter.ersing@deutschebahn.com
Telefoon: +49 71120927612
Fax: +49 6926553868

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.deutschebahn.com

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ESTW Knoten Lindau

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34632200 Elektrische signalisatie-uitrusting voor spoorwegen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ESTW Knoten Lindau

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE27A Lindau (Bodensee)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lindau

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

ESTW Knoten Lindau.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 20
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 92262359
Benaming:

ESTW Knoten Lindau

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
02/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Thales Deutschland GmbH
Postadres: Thalesplatz 1
Plaats: Ditzingen
NUTS-code: DE115 Ludwigsburg
Postcode: 71254
Land: Duitsland

Internetadres: www.thales.com

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 1.00 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

§38 SektVO Abs. (6)

„Der AG ist nicht verpflichtet, einzelne Angaben zu veröffentlichen, wenn deren Veröffentlichungen

3. den berechtigten geschäftlichen Interessen eines Unternehmens schaden oder

4. den lauteren Wettbewerb zwischen Unternehmen beeinträchtigen“

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Postadres: Villemomblerstraße 76
Plaats: Bonn
Postcode: 53123
Land: Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
34632200 Elektrische signalisatie-uitrusting voor spoorwegen
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE27A Lindau (Bodensee)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lindau

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ESTW Knoten Lindau

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 20
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1.00 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Thales Deutschland GmbH
Postadres: Thalesplatz 1
Plaats: Ditzingen
NUTS-code: DE115 Ludwigsburg
Postcode: 71254
Land: Duitsland

Internetadres: www.thales.com

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Im Zuge der Erstellung der Bedienplätze ESTW-Z Lindau (Immenstadt) wurde im Rahmen der Ausführungsplanungen offenkundig, dass die vorhandene Stromversorgung für den tatsächlich erforderlichen Mehrbedarf nicht ausreichend dimensioniert ist und erweitert werden muss.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

Durch die Vergabe der Hauptleistung wurden technische und terminliche Abhängigkeiten zum Systemhersteller Thales Deutschland GmbH geschaffen.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 1.00 EUR