Diensten - 253922-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Polen-Warschau: Reisbureau- en touroperatordiensten, hulp aan toeristen

2020/S 105-253922

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerstwo Infrastruktury
Postadres: ul. Chałubińskiego 4/6
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 00-928
Land: Polen
Contactpersoon: Joanna Zasowska, Ministerstwo Infrastruktury, Biuro Dyrektora Generalnego
E-mail: przetargi@mi.gov.pl
Fax: +48 226301609

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gov.pl/infrastruktura

Adres van het kopersprofiel: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/profil-nabywcy

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Obsługa MI w zakresie rezerwacji i zakupu usług hotelarskich w kraju i za granicą w latach 2021–2022

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63500000 Reisbureau- en touroperatordiensten, hulp aan toeristen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Obsługa Ministerstwa Infrastruktury w zakresie rezerwacji i zakupu usług hotelarskich w kraju i za granicą w latach 2021–2022.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 454 939.98 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa, całodobowa obsługa komórek organizacyjnych Ministerstwa Infrastruktury w zakresie rezerwacji i zakupu usług hotelarskich w kraju i za granicą, obejmująca w szczególności czynności związane z:

— wyszukiwaniem propozycji wynajmu pokoi hotelowych,

— dokonywaniem rezerwacji pokoi hotelowych,

— wynajmem pokoi hotelowych,

— wystawianiem vouchera,

— dokonywaniem zmian rezerwacji i anulacji rezerwacji.

Wykonawca odpowiadać będzie również za skuteczną komunikację z obiektem hotelarskim oraz w jego strukturze, w zakresie realizacji usługi.

Zamawiający przewiduje, że będzie zlecał rezerwację i zakup usług hotelarskich w następujących krajach:

— Polska,

— kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), oraz kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA),

— kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oraz spoza Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, z którymi Zamawiający prowadzi bilateralną współpracę zagraniczną.

Przewiduje się, że zlecenia dotyczące usług hotelarskich:

— w krajach EOG i EFTA stanowić będą ok. 59 % wartości wszystkich zleceń,

— poza krajami EOG i EFTA stanowić będą ok. 7 % wartości wszystkich zleceń,

— w kraju stanowić będą ok. 34 % wartości wszystkich zleceń.

Przewiduje się, że większość zleceń będzie dotyczyła rezerwacji i wynajmu pokoi hotelowych do pojedynczego wykorzystania.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
03/08/2020

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Obsługa MI w zakresie rezerwacji, zakupu i dostarczania krajowych i zagranicznych biletów lotniczych w latach 2021–2022

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60400000 Luchtvervoer
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Obsługa MI w zakresie rezerwacji, zakupu i dostarczania krajowych i zagranicznych biletów lotniczych w latach 2021–2022.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 923 551.81 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
63500000 Reisbureau- en touroperatordiensten, hulp aan toeristen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

W ramach zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia na rzecz komórek organizacyjnych Ministerstwa Infrastruktury, usług rezerwacji, zakupu i dostarczania biletów lotniczych krajowych i zagranicznych.

Zamawiający przewiduje, że najczęstszymi kierunkami lotów będą:

1. kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA),

2. kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz spoza Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, z którymi Zamawiający prowadzi bilateralną współpracę zagraniczną.

Zamawiający przewiduje, że bilety lotnicze na trasach:

— z krajami EOG i EFTA stanowić będą ok. 84 % wszystkich zakupionych biletów,

— poza krajami EOG i EFTA stanowić będą ok. 7 % wszystkich zakupionych biletów,

— krajowych stanowić będą ok. 9 % wszystkich zakupionych biletów.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
03/08/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

W przedmiotowym ogłoszeniu zawarto wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu dla poszczególnych postępowań w zakresie jakim są one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany podanych informacji na etapie wszczęcia poszczególnych postępowań.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020